รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0220102-1 : Principles of Management
กลุ่ม2
-คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 016230551026-3 นางสาววิระดา เพ็งท้าว การจัดการโลจิสติกส์10
2 016230551027-1 นางสาวจุฑาภรณ์ โฉมศิริ การจัดการโลจิสติกส์10
3 016230551028-9 นางสาวจิตสุภา แสงวิทยานนท์ การจัดการโลจิสติกส์10
4 016230551029-7 นางสาวอทิตยา แสงทอง การจัดการโลจิสติกส์10
5 016230551030-5 นางสาวปนัดดา สมสวย การจัดการโลจิสติกส์10
6 016230551031-3 นางสาวพีระญา เพรียพรม การจัดการโลจิสติกส์10
7 016230551032-1 นางสาวสิริจันทร์ทิพย์ พุ่มฉัตร การจัดการโลจิสติกส์10
8 016230551033-9 นางสาวพนารักษ์ คิดดี การจัดการโลจิสติกส์10
9 016230551034-7 นางสาวนวพรรษ ภูษา การจัดการโลจิสติกส์10
10 016230551035-4 นางสาวพลอยพิสุทธ์ นันทิธัญญธาดา การจัดการโลจิสติกส์10
11 016230551036-2 นายสุภชา อยู่สำราญ การจัดการโลจิสติกส์10
12 016230551037-0 นางสาวทัตธีญา ศรีเพ่ง การจัดการโลจิสติกส์10
13 016230551038-8 นางสาวสุวนันท์ บุญร่วม การจัดการโลจิสติกส์10
14 016230551039-6 นางสาวจิตตรา อันนอก การจัดการโลจิสติกส์10
15 016230551040-4 นางสาวจามีกร จันทร์ทองขาว การจัดการโลจิสติกส์10
16 016230551041-2 นางสาวหทัยรัตน์ รอดเงิน การจัดการโลจิสติกส์10
17 016230551042-0 นายภัทรวุฒิ พันธ์ผูก การจัดการโลจิสติกส์10
18 016230551043-8 นางสาวอารียา สุขสวัสดิ์ การจัดการโลจิสติกส์10
19 016230551044-6 นายศิขรินทร์ แซ่หลี การจัดการโลจิสติกส์10
20 016230551045-3 นางสาวปิ่นธิดา เริ่มฤกษ์ การจัดการโลจิสติกส์10
21 016230551046-1 นายฑีฆาวศิลป์ สิงห์ตา การจัดการโลจิสติกส์10
22 016230551047-9 นางสาวสุธิตา คำเพ็ชร การจัดการโลจิสติกส์10
23 016230551048-7 นายสรัล จันทร์เพ็ญ การจัดการโลจิสติกส์10
24 016230551049-5 นายณัฐการณ์ ฉัตรเงิน การจัดการโลจิสติกส์10
25 016230551050-3 นายกฤษนัย อำนวยพล การจัดการโลจิสติกส์10
26 016230551051-1 นายชาคริน ฉัตร์เงิน การจัดการโลจิสติกส์10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.205.109.82:16/9/2562 3:50:20