รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0220102-1 : Principles of Management
กลุ่ม1
-คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 016230551001-6 นายเป็นหนึ่ง บัวเทศ การจัดการโลจิสติกส์10
2 016230551002-4 นายสุรชัย คำคุ้ม การจัดการโลจิสติกส์10
3 016230551003-2 นางสาวขนิษฐา โพธิ์ขาว การจัดการโลจิสติกส์10
4 016230551004-0 นางสาวนริสรา เสียระหัง การจัดการโลจิสติกส์10
5 016230551005-7 นายรชต พานิช การจัดการโลจิสติกส์10
6 016230551006-5 นางสาวณัฐชนิชา จันทหาร การจัดการโลจิสติกส์10
7 016230551007-3 นางสาวสลิลทิพย์ สุวดิษฐ์ การจัดการโลจิสติกส์10
8 016230551008-1 นางสาวธัญชนก มหาสังข์ การจัดการโลจิสติกส์10
9 016230551009-9 นางสาวชรินรัตน์ กระจ่าง การจัดการโลจิสติกส์10
10 016230551010-7 นางสาวกัญญาณี สุวดิษฐ์ การจัดการโลจิสติกส์10
11 016230551011-5 นางสาวจุฑารัตน์ นุชขำ การจัดการโลจิสติกส์10
12 016230551013-1 นางสาวณัฐธิดา บานแย้ม การจัดการโลจิสติกส์10
13 016230551014-9 นางสาวอวัสดา ภักดีล้น การจัดการโลจิสติกส์10
14 016230551015-6 นางสาวธมนวรรณ ไชยฤกษ์ การจัดการโลจิสติกส์10
15 016230551016-4 นางสาวจันทร์ทิพย์ ชูจิตร การจัดการโลจิสติกส์10
16 016230551017-2 นายชานนต์ กาวินำ การจัดการโลจิสติกส์10
17 016230551018-0 นางสาวจุฑาวรรณ ศรีบุญเรือง การจัดการโลจิสติกส์10
18 016230551019-8 นางสาวจิรดา หงษ์ยนต์ การจัดการโลจิสติกส์10
19 016230551020-6 นายพงศธร ชัยสุวรรณ การจัดการโลจิสติกส์10
20 016230551021-4 นางสาวรวิพร แพงดี การจัดการโลจิสติกส์10
21 016230551022-2 นางสาวสุทัตตา ทองเพ็ชร์ การจัดการโลจิสติกส์10
22 016230551023-0 นางสาวปัทมารัชฏ์ ช้างยิ้ม การจัดการโลจิสติกส์10
23 016230551024-8 นางสาวศิริลักษณ์ โคกจุ้ย การจัดการโลจิสติกส์10
24 016230551025-5 นางสาวศศิธร สามนคร การจัดการโลจิสติกส์10
25 016230551052-9 นายวงศกร เสริมศรี การจัดการโลจิสติกส์10
26 016230551053-7 นางสาวอาทิตยา ภูหมั่นคิด การจัดการโลจิสติกส์10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.236.170.48:16/9/2562 1:37:14