รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0342307-2 : Experimental Designs in Animal Production
กลุ่ม1
-วิทยาเขตจันทบุรี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
1 036030311001-7 นางสาวกนกวรรณ บุบพะวงษ์ เทคโนโลยีการผลิตสัตว์10
2 036030311002-5 นางสาวบุษกร แก้วเกตุ เทคโนโลยีการผลิตสัตว์10
3 036030311003-3 นางสาววิลาสินี นามวิชา เทคโนโลยีการผลิตสัตว์10
4 036030311004-1 นางสาวสุวนันท์ สีเอก เทคโนโลยีการผลิตสัตว์10
5 036030311005-8 นายพัชระ เพลงกระโทก เทคโนโลยีการผลิตสัตว์10
6 036030311006-6 นางสาวอภิญญา กลีบมาลี เทคโนโลยีการผลิตสัตว์10
7 036030311007-4 นางสาวปิยธิดา ฉิมพาลี เทคโนโลยีการผลิตสัตว์10
8 036030311008-2 นางสาวธิดาไพร ไชยแสง เทคโนโลยีการผลิตสัตว์10
9 036030311010-8 นายนรินทร์กร สุทธิวรรณา เทคโนโลยีการผลิตสัตว์10
10 036030311011-6 นางสาวจิราพร ศรีเกษม เทคโนโลยีการผลิตสัตว์10
11 036030311012-4 นางสาวรัตนภรณ์ เปรมชนม์ เทคโนโลยีการผลิตสัตว์10
12 036030311013-2 นางสาววรรณภา แสงโรจน์ เทคโนโลยีการผลิตสัตว์10
13 036030311014-0 นางสาวเบญจมาศ พุทธชาติ เทคโนโลยีการผลิตสัตว์10
14 036030311015-7 นางสาวนิตยา ผมทำ เทคโนโลยีการผลิตสัตว์10
15 036030311016-5 นายฉลองชัย วรุตตะโมนันทะ เทคโนโลยีการผลิตสัตว์10
16 036030311017-3 นางสาวกัลยรัตน์ งามล้วน เทคโนโลยีการผลิตสัตว์10
17 036030311018-1 นายรัฐวิทย์ แก้วเจริญ เทคโนโลยีการผลิตสัตว์10
18 036030311020-7 นายธนชิต เฉียงเหนือ เทคโนโลยีการผลิตสัตว์10
19 036030311023-1 นายกมลศิลป์ ดาวเรือง เทคโนโลยีการผลิตสัตว์10
20 036030311024-9 นายปรินทร ฉาบฉวย เทคโนโลยีการผลิตสัตว์10
21 036030311025-6 นายศกร วิทยาพรพิพัฒน์ เทคโนโลยีการผลิตสัตว์10
22 036030311026-4 นางสาวสุชาดา เกิดสำโรง เทคโนโลยีการผลิตสัตว์10
23 036030311027-2 นายสิงหนาท แพทย์สิทธิธานัท เทคโนโลยีการผลิตสัตว์10
24 036030311028-0 นางสาวมิ่งกมล ปล้องมณี เทคโนโลยีการผลิตสัตว์10
25 036030311029-8 นายรุ่งโรจน์ นาคศรีสุข เทคโนโลยีการผลิตสัตว์10
26 036030311030-6 นางสาวอมรรัตน์ บุญชู เทคโนโลยีการผลิตสัตว์10
27 036030311032-2 นางสาวปวีณวัชร์ สรรพ์เจริญ เทคโนโลยีการผลิตสัตว์10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    35.172.100.232:22/9/2562 8:44:17