รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0032001-1 : English for Study Skills
กลุ่ม4
-วิทยาเขตจันทบุรี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี เทียบโอน
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 เทคโนโลยีสังคม
1 036140211005-6 นางสาวสโรชา สุวรรณ การจัดการ10
2 036140211006-4 นางสาวปิยธิดา นุดสมบัติ การจัดการ10
3 036140211017-1 นางสาวสิริลักษณ์ แถมฉิมพลี การจัดการ10
4 036140211018-9 นายชนะชัย หะวานนท์ การจัดการ10
 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
5 036040371016-1 นายพรชัย ประสพสิน เทคโนโลยีอุตสาหการ10
6 036040371017-9 นายนัฐพล พรประสิทธิ์ เทคโนโลยีอุตสาหการ10
7 036040371022-9 นายธวัชวงศ์ เปรมมิตร์ เทคโนโลยีอุตสาหการ10
8 036040371025-2 นายภูวดล แสงนิกร เทคโนโลยีอุตสาหการ10
9 036040371026-0 นายรุ่งภพ หรี่จินดา เทคโนโลยีอุตสาหการ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    35.171.146.16:18/9/2562 6:19:47