รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0032001-1 : English for Study Skills
กลุ่ม3
-วิทยาเขตจันทบุรี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี เทียบโอน
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 เทคโนโลยีสังคม
1 036140261001-4 นางสาวเกสรา ชูวา การบัญชี10
2 036140261003-0 นางสาวสุกัญญา พูลมะณี การบัญชี10
3 036140261005-5 นางสาววาสนา หัวดอน การบัญชี10
4 036140261007-1 นางสาวกัญญารัตน์ จักรคุ้ม การบัญชี10
5 036140261008-9 นายณัฐพงษ์ นิยมวงศ์ การบัญชี10
6 036140261009-7 นางสาววริศรา มุจรินทร์ การบัญชี10
7 036140261010-5 นางสาวอารีรัช อยู่เกษม การบัญชี10
8 036140261011-3 นางสาวโอปอ ชโลธร การบัญชี10
9 036140261012-1 นางสาวบุญฑริการ์ โหนทองหลาง การบัญชี10
10 036140261013-9 นางสาวปรางค์มณี แซ่เบ้ การบัญชี10
11 036140261014-7 นางสาวเนตรนภา เกื้อพงษ์ การบัญชี10
12 036140261015-4 นายจุรินทร์ กิ่งศรี การบัญชี10
13 036140261016-2 นางสาวสายฝน สุวรรณชาติ การบัญชี10
14 036140261017-0 นายพันธกานต์ ท่าพริก การบัญชี10
15 036140261019-6 นางสาวระญา ไกรวิจิตร์ การบัญชี10
16 036140261020-4 นางสาวจิราภรณ์ คงรอด การบัญชี10
17 036140261021-2 นางสาวโชติกา วังศรี การบัญชี10
18 036140261022-0 นางสาวจริยา บุญนาค การบัญชี10
19 036140261023-8 นางสาวปฏิมา ทองสิทธิ์ การบัญชี10
20 036140261024-6 นางสาวปณิตา รื่นเริง การบัญชี10
21 036140261025-3 นางสาวศิริกัญญา เกยูรวรรณ์ การบัญชี10
22 036140261032-9 นางสาวรชษร ศรีวรรณ การบัญชี10
23 036140261033-7 นางสาวจริยากร ขวัญหีด การบัญชี10
24 036140261034-5 นางสาวศิริรักษ์ กัมพุช การบัญชี10
25 036140261035-2 นางสาวปารมี รู้สงวนตัว การบัญชี10
26 036140261037-8 นายธนาดล สมุทร์คีรี การบัญชี10
27 036140261038-6 นางสาวปรียารัตน์ สารเนตร การบัญชี10
28 036140261039-4 นางสาววาสิตา วิสุทธิแพทย์ การบัญชี10
29 036140261040-2 นางสาววรรณรัตน์ รัตนเศียร การบัญชี10
30 036140261042-8 นางสาวพิชชาพร สิทธิประสงค์ การบัญชี10
31 036140261043-6 นางสาวอารีรัตน์ คชิณภักดิ์ การบัญชี10
32 036140261045-1 นางสาวกัญญ์วรา เนียมสอาด การบัญชี10
33 036140261046-9 นางสาวประติภา อภิชิตวงศ์นุชิต การบัญชี10
34 036140261047-7 นางสาววลาภรณ์ รังประเสริฐ การบัญชี10
35 036140261048-5 นางสาวณัฐนา วิบูลย์พืช การบัญชี10
36 036140261049-3 นางสาวชุติมา ศรีมาศ การบัญชี10
37 036140261051-9 นางสาวนทีกานต์ วรรณศิริ การบัญชี10
38 036140261055-0 นางสาวอริญชย์ นางาม การบัญชี10
39 036140261056-8 นางสาวภัทราภรณ์ พรสินจีรุตม์ การบัญชี10
40 036140261057-6 นางสาวธัญธิตา อินทิราช การบัญชี10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    35.173.57.202:16/9/2562 7:18:54