รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0401104-2 : Introduction to International Business
กลุ่ม2
-วิทยาเขตจันทบุรี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี เทียบโอน
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 เทคโนโลยีสังคม
1 036240211001-3 นางสาวขวัญฤทัย ตรีสุข การจัดการ10
2 036240211002-1 นางสาวกาญจนา โพธิ์เขียว การจัดการ10
3 036240211003-9 นางสาวกชพร บุญสม การจัดการ10
4 036240211004-7 นางสาวสุนิสา วรพนม การจัดการ10
5 036240211005-4 นางสาวเยาวเรศ จันทร์อำไพ การจัดการ10
6 036240211006-2 นายศิรวิทย์ ปิดทอง การจัดการ10
7 036240211007-0 นางสาวรุ่งอรุณ ธาระเปลื้อง การจัดการ10
8 036240261001-2 นางสาวณฐวรรณ เชยสาคร การบัญชี10
9 036240261002-0 นางสาวกรกนก ชมทรัพย์ การบัญชี10
10 036240261003-8 นางสาวลลิตา พูนประสิทธิ์ การบัญชี10
11 036240261004-6 นางสาวศรสวรรค์ ผดุงจันทร์ การบัญชี10
12 036240261005-3 นางสาวจรัญญา เรืองเดช การบัญชี10
13 036240261006-1 นายทวีวุฒิ ไทยแท้ การบัญชี10
14 036240261007-9 นางสาวนภสร หนูจักร การบัญชี10
15 036240261008-7 นางสาวจรินรัตน์ ไชยเจี้ย การบัญชี10
16 036240261009-5 นางสาวกัญญ์วรา สารเนตร การบัญชี10
17 036240261010-3 นางสาวชลธิชา คนมาก การบัญชี10
18 036240261011-1 นางสาววราภรณ์ บุญโกย การบัญชี10
19 036240261012-9 นางสาวอุมาพร กนกอังกูร การบัญชี10
20 036240261013-7 นางสาวอัจฉรา ศรีสุข การบัญชี10
21 036240261014-5 นางสาวดลพร เจนจัดการ การบัญชี10
22 036240261015-2 นางสาวจันทิมา ทองหมั่น การบัญชี10
23 036240261017-8 นางสาวปรารถนา สุนทร การบัญชี10
24 036240261018-6 นางสาวมัลลิกา ศรีคำ การบัญชี10
25 036240261019-4 นางสาววิไลพรรณ ยงยิ่ง การบัญชี10
26 036240261021-0 นางสาวศุภาพร จริยามา การบัญชี10
27 036240261022-8 นางสาวเจนจิรา หรี่จินดา การบัญชี10
28 036240261023-6 นางสาวจุฑามาศ พันธ์เดชดี การบัญชี10
29 036240261024-4 นายฉลาด เจริญพร การบัญชี10
30 036240261025-1 นางสาวเชิด อม การบัญชี10
31 036240261027-7 นางสาวกุลสตรี ศรีสัจจะ การบัญชี10
32 036240261028-5 นางสาวชุติมา อาศัยราษฎร์ การบัญชี10
33 036240261029-3 นางสาวจุติพร บุญจันทร์ การบัญชี10
34 036240261030-1 นางสาวปณิชฌา เปี่ยมวัตถาภรณ์ การบัญชี10
35 036240261031-9 นางสาวชาลิสา พันธุ์โนลิตร การบัญชี10
36 036240261032-7 นางสาวศุภรัตน์ จันทร์กฤษ การบัญชี10
37 036240261033-5 นางสาวนัชนันท์ รอบรู้ การบัญชี10
38 036240261034-3 นางสาวนวพร เพ็ญวรรณ์ การบัญชี10
39 036240261035-0 นางสาวศิริมา เย็นเยือก การบัญชี10
40 036240261036-8 นางสาวณัชชา แสงปก การบัญชี10
41 036240261037-6 นางสาวชุลีกร คำหอมกุล การบัญชี10
42 036240261073-1 นางสาวสกุลรัตน์ คำแดง การบัญชี10
43 036240261074-9 นางสาวเสาวลักษณ์ ถาวรพา การบัญชี10
44 036240261075-6 นางสาวพรรณธิภา ทองอ้ม การบัญชี10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.204.194.190:19/9/2562 22:22:32