รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0032005-1 : English Writing in Daily Life
กลุ่ม1
-วิทยาเขตจันทบุรี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 เทคโนโลยีสังคม
1 036130251001-7 นางสาวมลฤดี ศรีบุรี การจัดการโลจิสติกส์10
2 036130251002-5 นางสาวสโรชา พิลาวุฒิ การจัดการโลจิสติกส์10
3 036130251003-3 นายอนุชา ภุมรินทร์ การจัดการโลจิสติกส์10
4 036130251004-1 นางสาวยุวดี มหานิล การจัดการโลจิสติกส์10
5 036130251005-8 นางสาวชนากานต์ นาคถิน การจัดการโลจิสติกส์10
6 036130251007-4 นางสาววิลาสินี บรรเทาทุกข์ การจัดการโลจิสติกส์10
7 036130251009-0 นางสาววรรณภา ชูพันธุ์ การจัดการโลจิสติกส์10
8 036130251010-8 นายอิทธิภูมิ คงเหลือง การจัดการโลจิสติกส์10
9 036130251012-4 นางสาวทิพรดา ทองเอก การจัดการโลจิสติกส์10
10 036130251013-2 นางสาวณัฐกุล บุญฤทธิ์ การจัดการโลจิสติกส์10
11 036130251014-0 นางสาวประสิตา จั่นพา การจัดการโลจิสติกส์10
12 036130251015-7 นายศักรินทร์ แหยมอ่อน การจัดการโลจิสติกส์10
13 036130251016-5 นายสรศักดิ์ ม่วงเพ็ชร การจัดการโลจิสติกส์10
14 036130251017-3 นางสาวอรสา สุริยันต์ การจัดการโลจิสติกส์10
15 036130251018-1 นางสาวสุวรรณา บุญศรัทธา การจัดการโลจิสติกส์10
16 036130251019-9 นายธนพนธ์ ทองอยู่ การจัดการโลจิสติกส์10
17 036130251020-7 นายเริงวุฒิ นาคทับ การจัดการโลจิสติกส์10
18 036130251021-5 นายจิรวัฒน์ เรืองเอี่ยม การจัดการโลจิสติกส์10
19 036130251022-3 นางสาวอรวี สมคิด การจัดการโลจิสติกส์10
20 036130251023-1 นายตรีพัฒน์ บุญกอบ การจัดการโลจิสติกส์10
21 036130251024-9 นายอรรถพล ฟักเมือง การจัดการโลจิสติกส์10
22 036130251025-6 นางสาววิภาภรณ์ กุลรัตน์ การจัดการโลจิสติกส์10
23 036130251026-4 นางสาวจิตนา เหมือนใจ การจัดการโลจิสติกส์10
24 036130251027-2 นางสาวกมลชนก อรรถบรรพ การจัดการโลจิสติกส์10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.204.2.53:19/9/2562 7:03:02