รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0220102-1 : Principles of Management
กลุ่ม1
-วิทยาเขตจันทบุรี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 เทคโนโลยีสังคม
1 036230231001-0 นางสาวเยาวลักษณ์ นาคจันทร์ เศรษฐศาสตร์65
2 036230251001-5 นางสาวจิราภรณ์ ชดพรมราช การจัดการโลจิสติกส์10
3 036230251002-3 นางสาวปณิตา จันทร์พราหมณ์ การจัดการโลจิสติกส์10
4 036230251003-1 นางสาวสุวิญชา ถาวรชน การจัดการโลจิสติกส์10
5 036230251004-9 นางสาวสุจิณณา เอียวซู การจัดการโลจิสติกส์10
6 036230251005-6 นายอนุชาติ พูลศิลป์ การจัดการโลจิสติกส์10
7 036230251006-4 นายวสันต์ จันทร์ชู การจัดการโลจิสติกส์10
8 036230251007-2 นางสาวทัศวรรณ แก้วทรายขาว การจัดการโลจิสติกส์10
9 036230251009-8 นางสาวเก็จมณี อนุเวช การจัดการโลจิสติกส์10
10 036230251010-6 นายอดิเรก ประคอง การจัดการโลจิสติกส์10
11 036230251012-2 นางสาวเพ็ญนภา เขมะกำ การจัดการโลจิสติกส์10
12 036230251013-0 นางสาวจาริณี แก้วกัณหา การจัดการโลจิสติกส์10
13 036230251014-8 นางสาวกาญจนา เซี่ยงหว็อง การจัดการโลจิสติกส์10
14 036230251015-5 นางสาวกัณฑมาศ จันทร์แดง การจัดการโลจิสติกส์10
15 036230251016-3 นายอภิรักษ์ จันทคุณ การจัดการโลจิสติกส์10
16 036230251017-1 นางสาวนิลาวัลย์ ศรีบุญเรือง การจัดการโลจิสติกส์10
17 036230251018-9 นางสาวลดามณี ขำคม การจัดการโลจิสติกส์10
18 036230251019-7 นายอิทธิพล ชัยศรี การจัดการโลจิสติกส์10
19 036230251020-5 นางสาวอารียา วงษ์จำปา การจัดการโลจิสติกส์10
20 036230251021-3 นางสาวอภิญญา เที่ยงตรง การจัดการโลจิสติกส์10
21 036230251022-1 นางสาวจิราวดี นิตรมะณี การจัดการโลจิสติกส์10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.204.2.53:20/9/2562 2:04:11