รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0032004-1 : English Conversation
กลุ่ม1
-วิทยาเขตจันทบุรี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 เทคโนโลยีสังคม
1 036030231001-4 นางสาวเจษฎาภรณ์ ศรีสุข เศรษฐศาสตร์10
2 036030231002-2 นายภควัฒน์ วรรณี เศรษฐศาสตร์10
3 036030231004-8 นางสาวญาดา อยู่เส็ง เศรษฐศาสตร์10
4 036030231008-9 นางสาวชลิดา สยามไชย เศรษฐศาสตร์10
5 036130261001-5 นางสาวชรินรัตน์ จงดี บัญชีบัณฑิต10
6 036130261002-3 นางสาวจันทิมา ธัญญาทิพย์ บัญชีบัณฑิต10
7 036130261003-1 นางสาววาสนา ใหญ่ยอด บัญชีบัณฑิต10
8 036130261004-9 นางสาวดีนา ไกรเรือง บัญชีบัณฑิต10
9 036130261005-6 นางสาวศศิธร แก้วเขียว บัญชีบัณฑิต10
10 036130261006-4 นางสาวสุปรียา ฉะชา บัญชีบัณฑิต10
11 036130261007-2 นางสาวชฎิลพร พิทธยานันท์ บัญชีบัณฑิต10
12 036130261008-0 นางสาวรภีพรรณ ทองผิว บัญชีบัณฑิต10
13 036130261009-8 นางสาวสุนันทา ชมเชย บัญชีบัณฑิต10
14 036130261010-6 นางสาวจิราภรณ์ จันทร์ครึ่งซีก บัญชีบัณฑิต10
15 036130261011-4 นางสาวอรนุช สวยมาก บัญชีบัณฑิต10
16 036130261012-2 นางสาวกิตติยา ป้องหมู่ บัญชีบัณฑิต10
17 036130261013-0 นางสาววันวิสา เสาวรส บัญชีบัณฑิต10
18 036130261014-8 นายอนุเชต มายิกร บัญชีบัณฑิต10
19 036130261016-3 นางสาวเจนจิรา หวานเสนาะ บัญชีบัณฑิต10
20 036130261017-1 นางสาวชนากานต์ แก้วเขียว บัญชีบัณฑิต10
 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
21 035830371002-6 นายจีระศักดิ์ ศรีษะเกตุ เทคโนโลยีอุตสาหการ10
22 035830371012-5 นายพิษณุ กลสิทธิ์ เทคโนโลยีอุตสาหการ10
23 036130353002-2 นางสาวพัณณิตา ชากวิเศษ เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการจัดการนวัตกรรม10
24 036130353004-8 นายศุภกร บุตรศรีภูมิ เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการจัดการนวัตกรรม10
25 036130353005-5 นางสาวสกุลรัตน์ ผันมา เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการจัดการนวัตกรรม10
26 036130353006-3 นายชลัมพล กิจประเสริฐ เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการจัดการนวัตกรรม10
27 036130353007-1 นางสาวสุมาลินี สีแดง เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการจัดการนวัตกรรม10
28 036130353008-9 นางสาวอนัญญา จันทโรบล เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการจัดการนวัตกรรม10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.206.194.83:20/9/2562 13:15:55