รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0405103-1 : Business Information Systems
กลุ่ม2
-วิทยาเขตจันทบุรี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี เทียบโอน
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 เทคโนโลยีสังคม
1 036240221001-1 นายธนนันท์ น้อยยม ระบบสารสนเทศ10
2 036240221003-7 นางสาวศศิศ ศรีวัลลภ ระบบสารสนเทศ10
3 036240221004-5 นางสาวชญานิษฐ์ วงษ์ฤทธิ์ ระบบสารสนเทศ10
4 036240221005-2 นางสาวปวีณา ศรีมันตะ ระบบสารสนเทศ10
5 036240221006-0 นางสาวอรพิน ดอนคีรี ระบบสารสนเทศ10
6 036240221007-8 นายคุณัชญ์เมธา อาจพินิจ ระบบสารสนเทศ10
7 036240221008-6 นายกฤตนชัย บัวเนียม ระบบสารสนเทศ10
8 036240221009-4 นางสาวฌัชชา สุขบุญเรือน ระบบสารสนเทศ10
9 036240221010-2 นายจิรายุทธ เชาว์อารีย์ ระบบสารสนเทศ10
10 036240221011-0 นายณัฐพงศ์ วนิชธัญญาทรัพย์ ระบบสารสนเทศ10
11 036240221012-8 นายธนภัทร ยงยืน ระบบสารสนเทศ10
12 036240221013-6 นายทัศนัย ภานุพันธ์ ระบบสารสนเทศ10
13 036240221014-4 นายธนกร วิทยวินิต ระบบสารสนเทศ10
14 036240221015-1 นายสหชัย ศรีรัตนะ ระบบสารสนเทศ10
15 036240221016-9 นางสาวรัตนากร อุทธิยา ระบบสารสนเทศ10
16 036240221017-7 นายอรรคพล มาอยู่ ระบบสารสนเทศ10
17 036240221018-5 นายกฤต บุญรัตน์ ระบบสารสนเทศ10
18 036240221019-3 นายวานิต ประสานศักดิ์ ระบบสารสนเทศ10
19 036240221020-1 นางสาวกนกพร เบญจมาศ ระบบสารสนเทศ10
20 036240221021-9 นายก้องชญาศักดิ์ จีระศิลป์ ระบบสารสนเทศ10
21 036240221022-7 นายดนุสรณ์ เพ็งบุบผา ระบบสารสนเทศ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    35.173.47.43:21/9/2562 3:19:06