รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0407112-1 : Basic Digital Media and Animation
กลุ่ม3
-วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี เทียบโอน
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 026240497101-8 นายณัฐนนท์ เดชกุล เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล-ดิจิทัลมีเดียและแอนิเมชั่น10
2 026240497103-4 นางสาววิราวรรณ ทรัพย์สกุล เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล-ดิจิทัลมีเดียและแอนิเมชั่น10
3 026240497104-2 นายธนกร ปุญญพันธุ์ เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล-ดิจิทัลมีเดียและแอนิเมชั่น10
4 026240497105-9 นางสาวกนิษฐา จ่ากลาง เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล-ดิจิทัลมีเดียและแอนิเมชั่น10
5 026240497106-7 นายเอกชัย ฉายสอน เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล-ดิจิทัลมีเดียและแอนิเมชั่น10
6 026240497107-5 นางสาวณภัทร เปรื่องปรีชาสกุล เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล-ดิจิทัลมีเดียและแอนิเมชั่น10
7 026240497108-3 นางสาวอัญมณี ธรรมดี เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล-ดิจิทัลมีเดียและแอนิเมชั่น10
8 026240497109-1 นายพิจักษณ์ หนูประสิทธิ์ เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล-ดิจิทัลมีเดียและแอนิเมชั่น10
9 026240497110-9 นางสาวอภิชชญา จิตตรานนท์ เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล-ดิจิทัลมีเดียและแอนิเมชั่น10
10 026240497111-7 นายนิธิฐพันธ์ สุภาพุฒิไชย เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล-ดิจิทัลมีเดียและแอนิเมชั่น10
11 026240497301-4 นายพิชัย อ่อนละมุล เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล-ดิจิทัลมีเดียและแอนิเมชั่น10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    35.171.146.16:16/9/2562 5:45:21