รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0407208-2 : Principle of Digital Broadcasting
กลุ่ม2
-วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 026030461018-1 นายเจนภพ เริญกาศ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
2 026130461004-9 นางสาวธีริศรา พิมสาร เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล-ดิจิทัลมีเดียและแอนิเมชั่น10
3 026130461012-2 นายณัฐสิทธิ์ แสงเพิ่ม เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล-ดิจิทัลมีเดียและแอนิเมชั่น10
4 026230497101-9 นางสาวนฤมล อ้วนแก้ว เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล-ดิจิทัลมีเดียและแอนิเมชั่น10
5 026230497103-5 นายเจษฎา น้อยศรี เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล-ดิจิทัลมีเดียและแอนิเมชั่น10
6 026230497105-0 นายเจษฎา ลิ้มภักดี เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล-ดิจิทัลมีเดียและแอนิเมชั่น10
7 026230497106-8 นางสาวธิชาดา แซ่โค้ว เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล-ดิจิทัลมีเดียและแอนิเมชั่น10
8 026230497107-6 นางสาวสุภาพร ม่วงโต เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล-ดิจิทัลมีเดียและแอนิเมชั่น10
9 026230497109-2 นางสาวแก้วตา สุดแสง เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล-ดิจิทัลมีเดียและแอนิเมชั่น10
10 026230497114-2 นายขจรศักดิ์ ธรรมเกตุ เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล-ดิจิทัลมีเดียและแอนิเมชั่น10
11 026230497115-9 นายภาสกร ไทยกุล เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล-ดิจิทัลมีเดียและแอนิเมชั่น10
12 026230497120-9 นายณัฐนนท์ อ่ำขำ เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล-ดิจิทัลมีเดียและแอนิเมชั่น10
13 026230497121-7 นายเกริกพงษ์ มีเทียน เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล-ดิจิทัลมีเดียและแอนิเมชั่น10
14 026230497123-3 นายปานเทพ คงเพ็ชรศักดิ์ เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล-ดิจิทัลมีเดียและแอนิเมชั่น10
15 026230497133-2 นายบัณฑิต เกวะระ เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล-ดิจิทัลมีเดียและแอนิเมชั่น10
16 026230497135-7 นายบัญชา แก้วกรรณ์ เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล-ดิจิทัลมีเดียและแอนิเมชั่น10
17 026230497139-9 นางสาวสุชาวดี น้อมผล เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล-ดิจิทัลมีเดียและแอนิเมชั่น10
18 026230497142-3 นางสาวกิ่งหงษ์สา ธนะแสงหิรัญชัย เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล-ดิจิทัลมีเดียและแอนิเมชั่น10
19 026230497301-5 นายคณินพงศ์ สายพุ่ม  เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล - การจัดการธุรกิจดิจิทัล10
20 026230497302-3 นายภาณุพงศ์ สะตะพันธ์  เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล - การจัดการธุรกิจดิจิทัล10
21 026230497303-1 นายรอมฏอน พลคณา  เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล - การจัดการธุรกิจดิจิทัล10
22 026230497304-9 นายนวบดี พิทักษ์สัจจะกุล  เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล - การจัดการธุรกิจดิจิทัล10
23 026230497305-6 นายฮัยดัร ศาสนโสภา  เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล - การจัดการธุรกิจดิจิทัล10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    100.24.122.228:14/10/2562 22:34:00