รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0020001-201 : Personality Development
กลุ่ม3
-วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 025830411139-0 นายบัลลังก์ ตาลช่วยเจริญสุข การตลาด10
2 025930493025-0 นายสิรภพ สังขมาลย์ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
3 025930493069-8 นางสาวอภิชญา จิตลลิต เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
4 025930493070-6 นายมาวิน คมสัน เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
5 025930493072-2 นางสาวภัทรา วิเศษดำรง เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
6 025930493074-8 นางสาวรุ่งกานดา จิรากร เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
7 025930493076-3 นายชุมพล เชี่ยวพิมลพร เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
8 025930493078-9 นายศราวุธ สำราญจิตร์ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
9 025930493079-7 นายชัยวัฒน์ ชื่นตา เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
10 025930493081-3 นายสิทธิพงษ์ ฉัตรชัยไพบูลย์ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
11 025930493082-1 นายนัชชาคริต วิเชียรสาร เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
12 025930493083-9 นายศุภกฤต ธนภัทรบริบูรณ์ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
13 025930493084-7 นางสาวยุวเรศ พุ่มพวง เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
14 025930493085-4 นายธีรภัทร์ พาทีทิน เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
15 025930493086-2 นางสาวสุภัทรา พึ่งสติ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
16 025930493087-0 นายอนันต์ บุญปก เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
17 025930493088-8 นางสาวธัญญารักษ์ อินศิริ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
18 025930493089-6 นายอเนชา มัตตัญญุกุล เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
19 025930493091-2 นายคมพล ศรีฟัก เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
20 025930493094-6 นายศิวกร ขุนทอง เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
21 025930493095-3 นางสาวหทัยวัลลภ์ นันท์ธนะวานิช เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
22 026130411006-5 นางสาวธัญลักษณ์ ลักษณสมพงศ์ การตลาด10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.226.234.20:18/9/2562 18:54:19