รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0020001-201 : Personality Development
กลุ่ม2
-วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 025830492036-0 นายปัญจะ ขันทะศรี เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์10
2 025930493010-2 นายธนากร หัถมาต เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
3 025930493019-3 นายรรรรรร สันติศักดิ์ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
4 025930493021-9 นายวัชรพล ทองท่าฉาง เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
5 025930493022-7 นายวีรชัย โพธิ์ชื่น เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
6 025930493023-5 นายศาสนกริช ศิริทรานนท์กุล เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
7 025930493024-3 นายศุภฤกษ์ สว่างศรี เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
8 025930493038-3 นางสาวพรทิพย์ โพธิ์สองชั้น เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
9 025930493041-7 นางสาวเพชรมณี มอญกอดแก้ว เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
10 025930493042-5 นางสาวเพชรรัตน์ อภัยสันติพงษ์ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
11 025930493043-3 นางสาวภาวิกา ประยงค์พันธ์ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
12 025930493044-1 นางสาวมัลลิกา สุขสิริโสภาค เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
13 025930493045-8 นางสาวรัชนีกร ธรรมชาติ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
14 025930493048-2 นางสาววรารักษ์ เปียอิน เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
15 025930493049-0 นางสาวศิริวิมล แผงฤทธิ์ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
16 025930493050-8 นางสาวเสาวลักษณ์ ทึมหลวง เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
17 025930493051-6 นางสาวหนึ่งฤทัย เจนหัด เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
18 025930493052-4 นางสาวพัชรวลัย อมรดลพิพัฒน์ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
19 025930493053-2 นางสาวนัทธมน ไม้เกตุ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
20 025930493054-0 นายปิยะพันธ์ วิวัฒนทิพย์ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
21 025930493055-7 นายพงศธร ขุนนัดเชียร เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
22 025930493056-5 นายวิทวัส ลาภอาภรณ์ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
23 025930493057-3 นางสาวรมณ ภาวนันทาพุฒิ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
24 025930493058-1 นางสาวสุพัตรา ทำดี เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
25 025930493061-5 นายสิทธิพร แสงจันทร์ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
26 025930493062-3 นางสาวปภาสิริ งามไพเราะ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
27 025930493064-9 นายพิสิษฐ์ ทองลอง เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
28 025930493065-6 นางสาวชวัลนุช สุขสวิง เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
29 025930493077-1 นางสาวปณิตตรา บุญศิริ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    35.173.47.43:20/9/2562 10:43:02