รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0020001-201 : Personality Development
กลุ่ม1
-วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 025930493001-1 นายกฤษณะ แจ้งสว่าง เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
2 025930493003-7 นายชลกันต์ มาศิริ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
3 025930493004-5 นายชานน ศรีประสม เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
4 025930493005-2 นายณฤพน คำสุม เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
5 025930493007-8 นายณัฐพล ประมาณ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
6 025930493009-4 นายธนกฤต ทองสุกนอก เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
7 025930493011-0 นายธัชพล โพธิ์ดำ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
8 025930493012-8 นายธีร์ธวัช พิมพ์เงิน เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
9 025930493014-4 นายนิติพงศ์ มนต์เนรมิตร เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
10 025930493015-1 นายปฏิพล ทองคำ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
11 025930493016-9 นายปฏิภาณ อาภาธรรมกุล เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
12 025930493017-7 นายพงศ์พล มีบุญธรรม เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
13 025930493018-5 นายพิรุณ ชมภูวงศ์ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
14 025930493027-6 นางสาวกานต์ทิตา เหงี่ยมสุวรรณ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
15 025930493029-2 นางสาวชนนิกานต์ สมเพ็ชร เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
16 025930493030-0 นางสาวณัฐณิชา สุขสิงห์ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
17 025930493031-8 นางสาวณัฐพร ปรีชาธวนิชย์ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
18 025930493032-6 นางสาวณัฐภร ศรีสอาด เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
19 025930493033-4 นางสาวนพเนตร สนธิเกษตริน เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
20 025930493034-2 นางสาวนิตยา เวตรง เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
21 025930493035-9 นางสาวประภัศวรรณ ประเสริฐสุขสันต์ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
22 025930493036-7 นางสาวปิยมาส สุขสวิง เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
23 025930493037-5 นางสาวผัด ดวงแก้ว เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
24 025930493039-1 นางสาวพลอยไพลิน โซ่พลงาม เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
25 025930493063-1 นางสาวชาริสสา มาเสม เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.204.194.190:19/9/2562 21:45:41