รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0022002-1 : English for Communication
กลุ่ม1
-วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 026030461002-5 นายชวนิต ธีรศรัณยานนท์ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
2 026030461018-1 นายเจนภพ เริญกาศ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
3 026030461031-4 นายปัญญา ฟองชัย เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
4 026130497002-1 นายอานันท์ ทองชูนิตย์ เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล-ดิจิทัลมีเดียและแอนิเมชั่น10
5 026130497005-4 นางสาวประภาพร นพมา เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล-ดิจิทัลมีเดียและแอนิเมชั่น10
6 026130497008-8 นายปริญญา จำปาไชยศรี เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล-ดิจิทัลมีเดียและแอนิเมชั่น10
7 026130497011-2 นางสาวนพวรรณ โพธิ์ศรี เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล-ดิจิทัลมีเดียและแอนิเมชั่น10
8 026130497012-0 นายญาณภัทรศ์ วรวรรณ เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล-ดิจิทัลมีเดียและแอนิเมชั่น10
9 026130497023-7 นายกฤษฎีกา จันทร์รุ่ง เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล-ดิจิทัลมีเดียและแอนิเมชั่น10
10 026130497029-4 นางสาวกมลชนก สำแดงปริญญา เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล-ดิจิทัลมีเดียและแอนิเมชั่น10
11 026130497030-2 นายณัฐวุฒิ ดิษฐรักษ์ เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล-ดิจิทัลมีเดียและแอนิเมชั่น10
12 026130497031-0 นางสาวปาณิศา สมพรชัย เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล-ดิจิทัลมีเดียและแอนิเมชั่น10
13 026130497032-8 นายชยุตม์ เฉลยศักดิ์ เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล-ดิจิทัลมีเดียและแอนิเมชั่น10
14 026130497034-4 นายธีรยุทธ ชัยมงคล เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล-ดิจิทัลมีเดียและแอนิเมชั่น10
15 026130497035-1 นายณัฐวุฒิ มาตรชัยเคน เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล-ดิจิทัลมีเดียและแอนิเมชั่น10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    100.24.122.228:14/10/2562 23:24:17