รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0406324-1 : Application Development for Mobile Devices
กลุ่ม1
-วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 026030491002-9 นายธนกร คูณขาว เทคโนโลยีสารสนเทศ10
2 026030491004-5 นายพรศักดิ์ ซื่อตรงจิตติ เทคโนโลยีสารสนเทศ10
3 026030491005-2 นายณัทพล เหมือนนาค เทคโนโลยีสารสนเทศ10
4 026030491006-0 นางสาวอธิชา ชื่นจิตต์ เทคโนโลยีสารสนเทศ10
5 026030491007-8 นายนรรฆวี แสงทอง เทคโนโลยีสารสนเทศ10
6 026030491008-6 นางสาวสุธิกาญจน์ บริสุทธิ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ10
7 026030491009-4 นางสาวกัญญ์วรา บุญประกอบ เทคโนโลยีสารสนเทศ10
8 026030491010-2 นายธนาธร หมัดมอญ เทคโนโลยีสารสนเทศ10
9 026030491011-0 นายสรวิชญ์ พุทธโส เทคโนโลยีสารสนเทศ10
10 026030491012-8 นายดนุพล ไกรศรี เทคโนโลยีสารสนเทศ10
11 026030491015-1 นายพีรพัฒน์ สีดา เทคโนโลยีสารสนเทศ10
12 026030491017-7 นายศุภกฤษ อัศวมงคลสิริ เทคโนโลยีสารสนเทศ10
13 026030491021-9 นายอรรถพล สร้อยสุวรรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ10
14 026030491022-7 นายจิรสิน ศรีศิริ เทคโนโลยีสารสนเทศ10
15 026030491024-3 นายจิรัฏฐวัฒน์ มหรรณพากร เทคโนโลยีสารสนเทศ10
16 026030491032-6 นายนรินทร์ธร คมคาย เทคโนโลยีสารสนเทศ10
17 026030491033-4 นางสาวสุนันทา สิมมาแก้ว เทคโนโลยีสารสนเทศ10
18 026030491034-2 นายจารุกิตติ์ รอดเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ10
19 026030491035-9 นายวัชรชัย กิตติทรัพย์เจริญ เทคโนโลยีสารสนเทศ10
20 026030491037-5 นายกล้าณรงค์ ควรหัตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ10
21 026130491026-6 นายพฤกษ์ หอมนาน เทคโนโลยีสารสนเทศ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    35.172.100.232:22/9/2562 8:36:31