รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0032004-1 : English Conversation
กลุ่ม7
-วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 026130491001-9 นางสาวกัลยารัตน์ ศรีสุข เทคโนโลยีสารสนเทศ10
2 026130491005-0 นายสิงห์สยาม สาคร เทคโนโลยีสารสนเทศ10
3 026130491010-0 นายสาธิต ลือคำงาม เทคโนโลยีสารสนเทศ10
4 026130491012-6 นายฐิติศักดิ์ เรือนใจดี เทคโนโลยีสารสนเทศ10
5 026130491013-4 นายเอกรินทร์ มูลคร เทคโนโลยีสารสนเทศ10
6 026130491014-2 นายพชรพงษ์ อินทรเผือก เทคโนโลยีสารสนเทศ10
7 026130491015-9 นายศิวฤทธิ์ ธนะจันทร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ10
8 026130491016-7 นายไพพัฒน์ อินทร์พลับ เทคโนโลยีสารสนเทศ10
9 026130491017-5 นางสาววชิรญา สูกี่ เทคโนโลยีสารสนเทศ10
10 026130491018-3 นางสาวณริศรา คำหอม เทคโนโลยีสารสนเทศ10
11 026130491019-1 นางสาวอริสา โปร่งบันเทิง เทคโนโลยีสารสนเทศ10
12 026130491021-7 นายพงศธร วิชัยรัตนกุล เทคโนโลยีสารสนเทศ10
13 026130491023-3 นายราชนิพนธ์ นัดสันเทียะ เทคโนโลยีสารสนเทศ10
14 026130491025-8 นายนาเคนทร์ จุสกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.237.76.91:15/9/2562 23:07:50