รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0032001-1 : English for Study Skills
กลุ่ม4
-วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 026230491001-7 นายปริญญา ศุขโภคา เทคโนโลยีสารสนเทศ10
2 026230491002-5 นายณัฐพล วิเชียรปัญญา เทคโนโลยีสารสนเทศ10
3 026230491003-3 นายณัฐนันท์ เบ้าหนองบัว เทคโนโลยีสารสนเทศ10
4 026230491004-1 นายภัคพล เรืองคำ เทคโนโลยีสารสนเทศ10
5 026230491005-8 นายวรรธนะ เอกวิวัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศ10
6 026230491007-4 นายศุภกิจ ชูพูน เทคโนโลยีสารสนเทศ10
7 026230491008-2 นายธนภัทร เสือโต เทคโนโลยีสารสนเทศ10
8 026230491009-0 นายเอกพงศ์ เฟื่องฟู เทคโนโลยีสารสนเทศ10
9 026230491010-8 นายตุลยทรรศ ประสพสิน เทคโนโลยีสารสนเทศ10
10 026230491011-6 นายอชิรวิชญ์ ไทยสันติสุข เทคโนโลยีสารสนเทศ10
11 026230491012-4 นายพัชรธรณ์ วิศาลศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ10
12 026230491013-2 นายอิทธินันท์ สุวรรณรักษา เทคโนโลยีสารสนเทศ10
13 026230491015-7 นายวิโรจน์ แต้มบุญเลิศชัย เทคโนโลยีสารสนเทศ10
14 026230491016-5 นายศิกวัส สุตโสม เทคโนโลยีสารสนเทศ10
15 026230491017-3 นายสมศักดิ์ วิชาชู เทคโนโลยีสารสนเทศ10
16 026230491018-1 นายศิวกร วันเพ็ญ เทคโนโลยีสารสนเทศ10
17 026230491019-9 นางสาวณัฐสุรางค์ ดำละกอ เทคโนโลยีสารสนเทศ10
18 026230491020-7 นายธนภัทร์ ปทุมเพชร เทคโนโลยีสารสนเทศ10
19 026230491021-5 นายธนพัฒน์ คำศิริ เทคโนโลยีสารสนเทศ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.204.175.38:21/9/2562 18:02:09