รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0408206-1 : Advertising Design
กลุ่ม1
-วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 026030492001-0 นางสาวณัฐธิดา หงษ์เหม เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์10
2 026030492002-8 นายอลงกรณ์ ถ้ำแก้ว เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์10
3 026030492003-6 นายธนภณ คงแสงไชย เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์10
4 026030492004-4 นายปกรณ์ คงเพ็ชรศักดิ์ เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์10
5 026030492005-1 นางสาวพัชรินทร์ ศรีภู่ทอง เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์10
6 026030492006-9 นางสาวเครือมาส บริพันธ์ เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์10
7 026030492007-7 นางสาวชญานิษฐ์ ระลึกมูล เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์10
8 026030492009-3 นางสาววรรณกานต์ บุญหยัด เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์10
9 026030492010-1 นางสาวพรพรรณ จันทรินทร์ เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์10
10 026030492011-9 นางสาวณัฐธยาน์ เกตุแก้ว เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์10
11 026030492012-7 นางสาวกาญจนา คงใหม่ เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์10
12 026030492013-5 นางสาวมณฑิตา ลาโพธิ์ เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์10
13 026030492014-3 นางสาวศศิภา แสนโพธิ์ เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์10
14 026030492015-0 นางสาวธิดาพร พิศวงษ์ เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์10
15 026030492016-8 นางสาวสโรชา หาญกำลัง เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์10
16 026030492017-6 นางสาวสโรชา แก้วคำ เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์10
17 026030492018-4 นายศุภฤกษ์ สกุลปั่น เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์10
18 026030492019-2 นางสาวจิตตินันทน์ โมทนาลัย เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์10
19 026030492020-0 นางสาวกนกวรรณ เล็มบารอฮีม เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์10
20 026030492021-8 นางสาววรรณา ดิษฐประสพ เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์10
21 026030492024-2 นางสาวภัทรวรินทร์ ออไอสูนย์ เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์10
22 026030492025-9 นางสาวณิชกานต์ ชมภูทอง เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์10
23 026030492026-7 นายวิศรุต แซ่จัง เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์10
24 026030492027-5 นางสาวณัชชา จากประเสริฐ เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์10
25 026030492028-3 นางสาววราภรณ์ วิเป เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์10
26 026030492030-9 นางสาวธนภรณ์ วัยคุณา เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์10
27 026030492031-7 นางสาวภิรมณ์พร ขุนทองจันทร์ เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์10
28 026030492032-5 นางสาวบุพพันณ์ วัลลิกุล เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์10
29 026030492033-3 นางสาวรัตนาวดี ถึงจีน เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์10
30 026030492034-1 นายสิทธา ไทยคง เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์10
31 026030492037-4 นางสาวศิริลักษณ์ สำแดงภัย เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์10
32 026030492038-2 นายณัฐนนท์ กล้าหาญ เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์10
33 026030492039-0 นายปฏิพล ระรวยทรง เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์10
34 026030492040-8 นางสาวพิมพ์ชนก จันทรุกขา เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.205.109.82:16/9/2562 3:58:26