รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0410307-1 : Computer Seminar
กลุ่ม1
-วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 026030461003-3 นายเจษฎา ธิธัมมา วิทยาการคอมพิวเตอร์10
2 026030461005-8 นายธนวัชร ปัญญาไพบูลย์วงศ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์10
3 026030461006-6 นายทวีทรัพย์ ชัยวัชรผล วิทยาการคอมพิวเตอร์10
4 026030461008-2 นายธีระวัฒน์ พิเรศรัมย์ วิทยาการคอมพิวเตอร์10
5 026030461014-0 นายภูวนาท ระเริงกลิ่น วิทยาการคอมพิวเตอร์10
6 026030461019-9 นายณัฐพล เชื้อฉ่ำหลวง วิทยาการคอมพิวเตอร์10
7 026030461023-1 นายธนวัฒน์ ชาลี วิทยาการคอมพิวเตอร์10
8 026030461024-9 นายธนพนธ์ ชาลี วิทยาการคอมพิวเตอร์10
9 026030461027-2 นายอธิวัฒน์ วงศ์ฤกษ์งาม วิทยาการคอมพิวเตอร์10
10 026030461033-0 นายณภัทร อับโดระมาน วิทยาการคอมพิวเตอร์10
11 026030461034-8 นางสาวปิ่นประภา ชุมเศียรศิริกุล วิทยาการคอมพิวเตอร์10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    35.173.47.43:21/9/2562 3:18:17