รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0410205-1 : Human Computer Interaction
กลุ่ม1
-วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 026130461001-5 นายณัฐวุฒิ ไกรเนตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์10
2 026130461002-3 นางสาวขนิษฐา กลางนอก วิทยาการคอมพิวเตอร์10
3 026130461003-1 นายยศวรรธน์ สระสำราญ วิทยาการคอมพิวเตอร์10
4 026130461005-6 นายธราดล คล้ายภู่ วิทยาการคอมพิวเตอร์10
5 026130461006-4 นายปิยะ สุกุมารทัต วิทยาการคอมพิวเตอร์10
6 026130461007-2 นายปาณัสม์ บางเเสงอ่อน วิทยาการคอมพิวเตอร์10
7 026130461008-0 นายภัทรพล เกตุพงษ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์10
8 026130461009-8 นายภูมิปัญญา อินทองคำ วิทยาการคอมพิวเตอร์10
9 026130461010-6 นางสาวอมรรัตน์ หลอดทองหลาง วิทยาการคอมพิวเตอร์10
10 026130461011-4 นายจตุพร แสนทิพย์ วิทยาการคอมพิวเตอร์10
11 026130461013-0 นายพัทธพล ปัตถาติ วิทยาการคอมพิวเตอร์10
12 026130461014-8 นายสุวัฒน์นันท์ กัณหาพิมพ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์10
13 026130461015-5 นายนนทพัทธ์ งามฤทธิ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์10
14 026130461016-3 นายณัชพล เนตรเรืองแสง วิทยาการคอมพิวเตอร์10
15 026130461017-1 นางสาวพุทธินันท์ ศรีเกาะ วิทยาการคอมพิวเตอร์10
16 026130461018-9 นางสาวนภาพร ดวงแก้ว วิทยาการคอมพิวเตอร์10
17 026130461019-7 นายธีรภัทร เจริญสุข วิทยาการคอมพิวเตอร์10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.226.243.10:17/9/2562 21:30:53