รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0041001-1 : Mathematics and Computer in Daily Life
กลุ่ม8
-วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 026230461001-3 นายเมฆินทร์ แสงสิงห์ วิทยาการคอมพิวเตอร์10
2 026230461002-1 นางสาวปริญญา มูฮำหมัด วิทยาการคอมพิวเตอร์10
3 026230461003-9 นางสาวอลิษา ชิซูยะ วิทยาการคอมพิวเตอร์10
4 026230461004-7 นายธันวา ชุมสันติกุล วิทยาการคอมพิวเตอร์10
5 026230461005-4 นายธีรวัฒน์ บุตรกูล วิทยาการคอมพิวเตอร์10
6 026230461006-2 นางสาวอลิสรา ปานดี วิทยาการคอมพิวเตอร์10
7 026230461007-0 นายพงศ์เทพ ภิรมย์พูล วิทยาการคอมพิวเตอร์10
8 026230461008-8 นายธิติวุฒิ สมบัติศิริ วิทยาการคอมพิวเตอร์10
9 026230461009-6 นายรัชตพิบูล ศิริปูชกะ วิทยาการคอมพิวเตอร์10
10 026230461010-4 นายพีรพัฒน์ เฉลยภาพ วิทยาการคอมพิวเตอร์10
11 026230461011-2 นายสุทิวัส เพื่อสัมพันธ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์60
12 026230461012-0 นายเอกกมล เจนสุทธิเวชกุล วิทยาการคอมพิวเตอร์10
13 026230461013-8 นายปิยชนน์ อันประนิตย์ วิทยาการคอมพิวเตอร์60
14 026230461014-6 นายกิตติศักดิ์ เจินกระโทก วิทยาการคอมพิวเตอร์10
15 026230461015-3 นายอดิศร โคตุเคน วิทยาการคอมพิวเตอร์10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.204.194.190:19/9/2562 21:44:19