รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0405103-1 : Business Information Systems
กลุ่ม10
-วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 025930461028-2 นางสาวษิญาภา วัฒนศรี การจัดการ10
2 025930461050-6 นางสาวศรุตา ศรสุวรรณ การจัดการ10
3 026030431087-3 นางสาวภัทราวดี พุ่มพวง บัญชีบัณฑิต10
4 026030431091-5 นางสาวอฑิตยา เศษบุญ บัญชีบัณฑิต10
5 026030431108-7 นางสาวปรางค์วลัย แคล้วกลาง บัญชีบัณฑิต10
6 026030431122-8 นางสาวเอมอร พลเสน บัญชีบัณฑิต10
7 026030431123-6 นางสาวปลายฟ้า แก้วแกมคง บัญชีบัณฑิต10
8 026130471083-1 นายปฎิพล มาตรพล การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
9 026130471084-9 นางสาวสุนิตา พงษ์สุพรรณ์ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
10 026130471085-6 นายสุทธิภัทร ปัญณะสมบูรณ์ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
11 026130471086-4 นางสาวอชิรญา อนาไชย การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
12 026130471087-2 นายณัฐภัทร โบศรี การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
13 026130471088-0 นายรัฐกร จันทรสุวรรณ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
14 026130471091-4 นางสาวจิตรลดา เงินสันเทียะ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
15 026130471092-2 นายรัฐภูมิ นิลประดิษฐ์ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
16 026130471093-0 นายฌัชญ์ จันทรทักษิน การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
17 026130471094-8 นายยุทธดนัย สาริกุล การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
18 026130471095-5 นางสาวเจนิสรา จันทรวิมาน การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
19 026130471096-3 นายจิรายุส จันทรวิมาน การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
20 026130471097-1 นางสาวเพทาย ทองสุข การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
21 026130471098-9 นางสาววิชิดา นามพันธ์ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
22 026130471099-7 นางสาวภัทรบุญ จันทร์จีน การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
23 026130471100-3 นายปิยวัฒน์ ผาผ่อง การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
24 026130471101-1 นางสาวสุภาภรณ์ พันยากิจ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
25 026130471102-9 นายชวันธร สุขสบาย การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
26 026130471103-7 นางสาวณิชากร ดิสนีเวทย์ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
27 026130471104-5 นางสาวกมลชนก จงอ่อน การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
28 026130471105-2 นางสาววรรณพร วิจิตรโท การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
29 026130471107-8 นายธเนศ กรุดพิสมัย การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
30 026130471109-4 นางสาวสุวิภา กิจวิจารณ์ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
31 026130471111-0 นางสาวปวิชญา ไตรวารี การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
32 026130471112-8 นายนิติทร ทองรักษาญาติ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
33 026130471113-6 นายอาณัฐ รัตนติกุล การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
34 026130471114-4 นางสาวพีรภัฎ แก้วเบี่ยง การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
35 026130471115-1 นางสาวอรดา มูฮัมหมัดสอิ๊ด การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
36 026130471116-9 นายพุฒิพงษ์ ศรีรอง การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
37 026130471117-7 นายนิติพัฒน์ ดวงบุญชู การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
38 026130471118-5 นางสาวธัญกาญจน์ เนตรแสง การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
39 026130471120-1 นายเจษฎากร สิทธิศักดิ์ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
40 026130471121-9 นางสาวธนธร สิมศิริ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
41 026130471122-7 นายเจษฎา ชัยงาม การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
42 026130471123-5 นางสาวนารีวรรณ ฤทธิ์นรัตน การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
43 026140431009-4 นางสาวประภาพรรณ น้อยจันทร์ บัญชีบัณฑิต10
44 026140431012-8 นางสาวอัมพาวรรณ กรุดขุนเทียน บัญชีบัณฑิต10
45 026140431015-1 นางสาวสุวนันท์ คงวัน บัญชีบัณฑิต10
46 026240431031-6 นางสาวอินทิรา ลาชาวนา บัญชีบัณฑิต10
47 026240431032-4 นางสาวอริษา พานิชนอก บัญชีบัณฑิต10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    35.173.57.202:16/9/2562 7:55:41