รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0405103-1 : Business Information Systems
กลุ่ม9
-วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 026130471042-7 นางสาวญาดารัตน์ การงาน การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
2 026130471043-5 นางสาวกัญญารัตน์ พึ่งเกษม การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
3 026130471044-3 นางสาวเจนจิรา คำผุย การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
4 026130471045-0 นางสาวจิราพร จันทร์แก้ว การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
5 026130471047-6 นางสาวปาจารี เพชรอาวุธ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
6 026130471048-4 นางสาวปณิดา อนุชชาลาคม การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
7 026130471049-2 นายสิรภพ เรืองนิ่ม การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
8 026130471050-0 นายสุรเชฏฐ์ เหมือนเปี่ยม การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
9 026130471051-8 นางสาวออมสิน สุทธิสุนทร การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
10 026130471052-6 นายเกริกเกียรติ สุกเรือง การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
11 026130471053-4 นายภาณุวิช พิมพ์กิ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
12 026130471054-2 นางสาวศรัญญา ทับวอ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
13 026130471055-9 นางสาวยุวดี พงค์สกุล การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
14 026130471056-7 นายวโรตม์ เงินพรวน การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
15 026130471058-3 นายเสกสรร ชลศักดิ์พิพัฒน์ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
16 026130471060-9 นายคุณัชญ์ รัตนค้ำชูวงศ์ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
17 026130471061-7 นายชิษณุพงศ์ วงศ์รอด การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
18 026130471062-5 นายชัยวัฒน์ หทัยโชติ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
19 026130471063-3 นางสาวประภัสสร เงางาม การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
20 026130471065-8 นายรัชชานนท์ ปรีชาชาญ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
21 026130471066-6 นายวัชระ เพชรคง การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
22 026130471067-4 นายจิรานุวัฒน์ ชัยเกิด การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
23 026130471068-2 นางสาวนริศรา หมอกมืด การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
24 026130471069-0 นางสาวกรวิภา วาจางาม การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
25 026130471070-8 นางสาวพัชรมล จันต้น การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
26 026130471071-6 นางสาวกัลยากร จดแตง การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
27 026130471074-0 นางสาวยศวดี ใจเด็ด การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
28 026130471075-7 นางสาวน้ำเพชร ถาวรสิน การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
29 026130471076-5 นางสาวณัฐปณา ชุ่มรอด การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
30 026130471077-3 นายอภิวัฒน์ สองเมืองสุข การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
31 026130471078-1 นายณัฏฐพล ณัฏฐนันท์กุล การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
32 026130471079-9 นางสาวพัชนก สังข์เฟื่อง การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
33 026130471081-5 นางสาวอทิตยา ทองอยู่ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
34 026130471082-3 นางสาวเพ็ญพิชชา พงษ์บุปผา การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.204.176.189:22/9/2562 4:31:05