รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0405103-1 : Business Information Systems
กลุ่ม8
-วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 026040421028-8 นางสาวกรรณิกา หาญกลิ้ง การจัดการ10
2 026130471001-3 นายณัฐพล ศรีจำนงค์ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
3 026130471002-1 นางสาวสาธิดา ร่มรื่น การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
4 026130471003-9 นางสาวพิชญาพร แก้วรัชดา การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
5 026130471004-7 นางสาวอริสา เนตรนุช การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
6 026130471005-4 นายพสิษฐ์ สุภรานนทชัย การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
7 026130471006-2 นางสาววนัสรา บุญถาวร การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
8 026130471007-0 นางสาววลัยพร ขวัญแก้ว การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
9 026130471008-8 นายรัชกร บุญแก้วสุข การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
10 026130471009-6 นายปกรณ์ธชัย วิชญาศิริ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
11 026130471010-4 นางสาววนัชพร ชูเกษม การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
12 026130471011-2 นายอัครเดช ปรางค์ทอง การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
13 026130471012-0 นางสาวกิตติมา รอดรัตษะ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
14 026130471013-8 นายภัทรกร เวียงนนท์ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
15 026130471014-6 นายบรรณวัฒน์ ภัทรวสิษฐ์พล การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
16 026130471015-3 นางสาวนันท์นภัส พจน์ฉิมพาลี การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
17 026130471017-9 นางสาวนัทธ์ชนัน ธีระสาสน์ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
18 026130471019-5 นายปารณัช ปุญญถาวร การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
19 026130471021-1 นางสาวธนัชญา เครือแก้ว การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
20 026130471022-9 นางสาวชุติพัฒน์ ฟักสวัสดิ์ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
21 026130471023-7 นายภาสวี ผายรัศมี การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
22 026130471024-5 นางสาวจิรพัส ประสงค์ดี การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
23 026130471025-2 นางสาวกัณฐิกา สุทธิรักษ์ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
24 026130471027-8 นายเอกรัตน์ เเก้วปํญญาเลิศ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
25 026130471028-6 นางสาวเจริญพร ยังชัดเจน การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
26 026130471029-4 นางสาวปาริฉัตร สายรัตน์ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
27 026130471030-2 นางสาวนภสร มีประเสริฐ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
28 026130471031-0 นางสาวนรินทร แข่งขัน การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
29 026130471033-6 นางสาวปิยมาศ สุภรสุข การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
30 026130471034-4 นายบุริมนาถ ธรรมเจริญ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
31 026130471035-1 นางสาวชนกกุน ป้องพาล การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
32 026130471037-7 นางสาวปวีณ์ธิดา ต้นจันทร์ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
33 026130471040-1 นายพุฒิพล พรมชาติ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
34 026130471041-9 นางสาวสุธิดา เมฆแก้ว การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
35 026130471059-1 นายอิทธิพล ดาบลาอำ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.254.12:22/9/2562 0:40:50