รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0041001-1 : Mathematics and Computer in Daily Life
กลุ่ม6
-วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 026230471034-2 นายพันดวง พิมพ์จันทร์ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
2 026230471035-9 นางสาวกวินภัค จันทร์คง การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
3 026230471036-7 นางสาวประภัสรา บุญเลิศ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
4 026230471037-5 นางสาวลัดดาวัลย์ หีบเพชร การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
5 026230471038-3 นายไพบูลย์ บุตรวงษ์ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
6 026230471039-1 นางสาวภัทราวดี แสดใหม่ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
7 026230471040-9 นางสาวจิราพัชร ทองธรรมชาติ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
8 026230471041-7 นายณัฐวัฒน์ กาหลง การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
9 026230471042-5 นางสาวสโรชา ไชยนิคม การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
10 026230471043-3 นางสาวญาณิศา นิ่มขำ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
11 026230471044-1 นางสาวจิดาภา คำหลง การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
12 026230471045-8 นางสาวณัฐธินี สังศิลปเวช การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
13 026230471046-6 นางสาวเจนจารี มงคลสิน การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
14 026230471047-4 นางสาวกนกทิพย์ อุ้ยเพชร การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
15 026230471048-2 นางสาวฐิติมา ณ ลำพูน การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
16 026230471049-0 นางสาวสุภัสสร สว่างโลก การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
17 026230471050-8 นางสาววิรินญา พูลชัย การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
18 026230471051-6 นายพงศกร เพชรพงศ์พันธุ์ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
19 026230471052-4 นายศุภเดช เทพกิฬา การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
20 026230471053-2 นายณัฐวัฒน์ แสงทอง การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
21 026230471054-0 นายชาคริต นุกูล การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
22 026230471055-7 นางสาวภัทรานิษฐ์ มาบัณฑิตร การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
23 026230471056-5 นางสาวกรณิศ ศรีไพรวัลย์ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
24 026230471057-3 นายทิวานนท์ หอมเทียน การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
25 026230471058-1 นางสาวณัฐธิดา สุระพินิจ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
26 026230471067-2 นายพัฒนพงศ์ วิเวกรวงทอง การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
27 026230471069-8 นายพิธิวัฒน์ ผลจันทร์หลาก การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
28 026230471070-6 นายกันตนพ บุญยืน การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
29 026230471071-4 นายฐิติวุฒน์ ลือกิตติศัพท์ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
30 026230471074-8 นายวโรดม พินิจมนตรี การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
31 026230471076-3 นายกฤตเมธ ชินครุ่ย การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
32 026230471077-1 นายโชคพุฒิวัฒ ธัญธชธีระคูณ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
33 026230471079-7 นายอมรพล ดวงศรี การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.205.109.82:21/9/2562 12:20:37