รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0041001-1 : Mathematics and Computer in Daily Life
กลุ่ม5
-วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 026040411006-6 นายอนันต์ สายใจ การตลาด10
2 026230471001-1 นายปัญจพล ปัญญาปรุ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
3 026230471002-9 นางสาวพิมพ์ชนก สวัสดีมงคล การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
4 026230471003-7 นายจารุกร ฮวดเถ็ก การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
5 026230471004-5 นายณัฐชนน สิริภาสกรเดช การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
6 026230471005-2 นายธนภาค หมีปาน การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
7 026230471006-0 นางสาวธัญญารัตน์ หวังสุข การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
8 026230471007-8 นางสาวธัญญพร เทศโมลี การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
9 026230471008-6 นางสาวธัญกมล มาลีศรี การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
10 026230471009-4 นายชัยศักดิ์ สุขสอาด การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
11 026230471010-2 นายรัชพล รอดแดง การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
12 026230471011-0 นางสาวณลิลทิพย์ สุขเสนี การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
13 026230471012-8 นางสาวสวนันท์ ริมปิรังษี การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
14 026230471013-6 นางสาวจุฬาณี ภูวนนท์ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
15 026230471014-4 นางสาวพัชราภรณ์ ธรรมวันทา การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
16 026230471015-1 นายวีรพัฒน์ บำรุงศรี การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
17 026230471016-9 นางสาวนภาพร ภู่พวงทอง การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
18 026230471017-7 นางสาวศิริลักษณ์ จันทร์ผ่อง การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
19 026230471018-5 นางสาวณัชชา สมบูรณ์การ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
20 026230471019-3 นายสถาพร ตั้งขบวนบุตร การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
21 026230471020-1 นางสาวณิศาชล สินเกษมสุข การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
22 026230471021-9 นางสาวอริสา มะลัยรินทร์ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
23 026230471022-7 นายวรรณรัตน์ คุ้มผล การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
24 026230471023-5 นางสาวสาลินี เตโชปฏิมากร การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
25 026230471024-3 นายณัฐวีร์ กลับศรี การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
26 026230471025-0 นางสาวณัฐกานต์ สุวรรณนิตย์ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
27 026230471026-8 นายเสฏฐวุฒิ บุตรดี การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
28 026230471027-6 นางสาวชนากานต์ ตะเภาพงษ์ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
29 026230471028-4 นางสาวศรัญรัตน์ จินตนา การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
30 026230471029-2 นายพีรณัฐ ยอดแก้ว การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
31 026230471030-0 นายธรรมชาติ น้ำใจดี การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
32 026230471031-8 นางสาวจุฑามาศ ภูมิไธสง การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
33 026230471032-6 นายธงชัย ดวงอรรถ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
34 026230471085-4 นายพิจิตร เชิงจอหอ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.204.176.189:20/9/2562 17:27:59