รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0405313-1 : Dynamic Web Programming
กลุ่ม2
-วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี เทียบโอน
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 026140451001-6 นางสาวอักษราภัค คงเรือง ระบบสารสนเทศ10
2 026140451002-4 นางสาวจิตราพร ศิริวัฒนเกตุ ระบบสารสนเทศ10
3 026140451004-0 นางสาวปภาวี อำไพ ระบบสารสนเทศ10
4 026140451005-7 นายวัชรพล ประคองใจ ระบบสารสนเทศ10
5 026140451010-7 นายสิทธิศักดิ์ บุษราคัมกุล ระบบสารสนเทศ10
6 026140451014-9 นางสาวนิภาพร ไชยพันโท ระบบสารสนเทศ10
7 026140451020-6 นายพงศกร เขียวชอุ่ม ระบบสารสนเทศ10
8 026140451025-5 นายนครินทร์ ซุชัยสงฆ์ ระบบสารสนเทศ10
9 026140451034-7 นางสาวกฤติกา พิมสาร ระบบสารสนเทศ10
10 026140451037-0 นางสาวนิภาพร เชนชัย ระบบสารสนเทศ10
11 026140451038-8 นายสุทิวัส ศรีกุศล ระบบสารสนเทศ10
12 026140451040-4 นายทศพร เรียบร้อย ระบบสารสนเทศ10
13 026140451041-2 นายปัณณวิชญ์ พุ่มคำ ระบบสารสนเทศ10
14 026140451042-0 นายธนวัฒน์ นาคเล็ก ระบบสารสนเทศ10
15 026140451045-3 นายธีธัชพล โคกสุวรรณ ระบบสารสนเทศ10
16 026140451047-9 นายวรพงษ์ ปิ่นเฟื่อง ระบบสารสนเทศ10
17 026140451049-5 นางสาวชลาลัย ก้อนฟู ระบบสารสนเทศ10
18 026140451050-3 นางสาวนลัทพร ใจตรง ระบบสารสนเทศ10
19 026140451052-9 นายปรัชญา สายสินธ์ ระบบสารสนเทศ10
20 026140451055-2 นางสาวธิดา บุญเลิศ ระบบสารสนเทศ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    35.173.57.202:16/9/2562 7:14:22