รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0405313-1 : Dynamic Web Programming
กลุ่ม1
-วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี เทียบโอน
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 026140451003-2 นางสาวสิริลักษณ์ แซ่ฉั่ว ระบบสารสนเทศ10
2 026140451006-5 นางสาวนันทวรรณ ศรีใส ระบบสารสนเทศ10
3 026140451007-3 นายจิรวัฒน์ ทรัพย์สืบ ระบบสารสนเทศ10
4 026140451009-9 นางสาวณัชชา ไชยนงค์ ระบบสารสนเทศ10
5 026140451011-5 นางสาวภาสินี ปาลยา ระบบสารสนเทศ10
6 026140451012-3 นายดนัย มาลัยทัต ระบบสารสนเทศ10
7 026140451013-1 นายกิตติ เจริญรัฐกาญจน์ ระบบสารสนเทศ10
8 026140451015-6 นางสาวศิริษา พงษ์สัตตะนาค ระบบสารสนเทศ10
9 026140451016-4 นางสาวศุภารัตน์ คำลือ ระบบสารสนเทศ10
10 026140451017-2 นายธีระ ศุภโกมลกิจ ระบบสารสนเทศ10
11 026140451018-0 นายพศุตม์ ชุมสาย ณ อยุธยา ระบบสารสนเทศ10
12 026140451019-8 นางสาวปวีณ์ณุช ดวงสุวรรณ ระบบสารสนเทศ10
13 026140451022-2 นายอภิสิทธิ์ เดชชัย ระบบสารสนเทศ10
14 026140451023-0 นายชัยพล ศุภผลรังสรรค์ ระบบสารสนเทศ10
15 026140451024-8 นายณัฐพงศ์ แดงเนียม ระบบสารสนเทศ10
16 026140451027-1 นายอภิเชษฐ์ ศรีทาสังข์ ระบบสารสนเทศ10
17 026140451031-3 นายอภิชัย ภู่มา ระบบสารสนเทศ10
18 026140451032-1 นายธนยศ ภู่สุวรรณ ระบบสารสนเทศ10
19 026140451033-9 นางสาวบุษยา เพ็งขยัน ระบบสารสนเทศ10
20 026140451035-4 นางสาวสุทธิมาตร สีนวล ระบบสารสนเทศ10
21 026140451036-2 นางสาวศศิธร ศรีเรือน ระบบสารสนเทศ10
22 026140451039-6 นายธนพงศ์ เรืองศิริ ระบบสารสนเทศ10
23 026140451044-6 นายก้องเกียรติ ศรีสงคราม ระบบสารสนเทศ10
24 026140451046-1 นายธนาชัย สุปัณณานนท์ ระบบสารสนเทศ10
25 026140451051-1 นางสาวรติชา พิกุลโสม ระบบสารสนเทศ10
26 026140451506-4 นายธันวาราษฎร์ เพ็งรอด ระบบสารสนเทศ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    100.26.182.28:17/9/2562 18:01:08