รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0405104-1 : Information Technology Infrastructure
กลุ่ม2
-วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี เทียบโอน
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 026240451001-4 นางสาวมณฑิรา จันทร์กระจ่าง ระบบสารสนเทศ10
2 026240451002-2 นายพีรวัฒน์ สายทอง ระบบสารสนเทศ10
3 026240451003-0 นายจักรกฤษ ตวงวุฒิกุล ระบบสารสนเทศ10
4 026240451004-8 นายภาสกร พรมมา ระบบสารสนเทศ10
5 026240451005-5 นายจิรวัฒน์ โกมลสุทธิ์ ระบบสารสนเทศ10
6 026240451012-1 นายศิวโมกข์ มัฆมาน ระบบสารสนเทศ10
7 026240451016-2 นายจิรพัฒน์ เตชะพิทักษ์กุล ระบบสารสนเทศ10
8 026240451021-2 นายวุฒิชัย นามพันธ์ ระบบสารสนเทศ10
9 026240451029-5 นายนรตรี เขตต์เขาเม็ง ระบบสารสนเทศ10
10 026240451031-1 นายพิชญุตม์ สุขานนท์ ระบบสารสนเทศ10
11 026240451032-9 นายอภิมุข มูลสาร ระบบสารสนเทศ10
12 026240451033-7 นายปริญญา สาครสิทธิ์ ระบบสารสนเทศ10
13 026240451035-2 นายศวิท มหรรฆรัตน์ ระบบสารสนเทศ10
14 026240451036-0 นางสาวนภัสสร จิตต์แข็ง ระบบสารสนเทศ10
15 026240451037-8 นายคุณากร ชมกลิ่น ระบบสารสนเทศ10
16 026240451038-6 นายพัฒนพล ฉุยสุริฉาย ระบบสารสนเทศ10
17 026240451040-2 นายรัชกฤช วรภิญโญภาส ระบบสารสนเทศ10
18 026240451041-0 นางสาวกัญญาณัฐ แสงโพธิดา ระบบสารสนเทศ10
19 026240451043-6 นายวิธิชัย จันทร์ยังสุข ระบบสารสนเทศ10
20 026240451501-3 นายธิบดี งามสอน ระบบสารสนเทศ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    35.173.57.202:16/9/2562 7:08:42