รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0405104-1 : Information Technology Infrastructure
กลุ่ม1
-วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี เทียบโอน
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 026240451006-3 นางสาวรัตนา พองดวง ระบบสารสนเทศ10
2 026240451007-1 นายอัครวินท์ อินทรสอน ระบบสารสนเทศ10
3 026240451008-9 นางสาวจินทภา พันธุ์กุหลาบ ระบบสารสนเทศ10
4 026240451009-7 นางสาวสลิลทิพย์ วัจนะวณิช ระบบสารสนเทศ10
5 026240451010-5 นางสาวหฤทัย ดีเจริญ ระบบสารสนเทศ10
6 026240451011-3 นายปัญญา แซ่ใช่ ระบบสารสนเทศ10
7 026240451013-9 นายกฤติเดช ชูศรี ระบบสารสนเทศ10
8 026240451014-7 นายทองทศ ทองทา ระบบสารสนเทศ10
9 026240451015-4 นายอิทธิกร ทรัพย์แฉ่ง ระบบสารสนเทศ10
10 026240451017-0 นายไททัน อาจวิชัย ระบบสารสนเทศ10
11 026240451018-8 นายพีรพงษ์ เปลี่ยนศรีเพ็ชร ระบบสารสนเทศ10
12 026240451019-6 นายนพดล มั่งสุวรรณ ระบบสารสนเทศ10
13 026240451020-4 นายชญานิน ชมบุญช่วย ระบบสารสนเทศ10
14 026240451022-0 นายกิตติภพ ศุภเชวงนาถ ระบบสารสนเทศ10
15 026240451023-8 นายธนกฤต พ่วงป้อม ระบบสารสนเทศ10
16 026240451024-6 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสโรชา อินทไทร ระบบสารสนเทศ10
17 026240451025-3 นายปฏิภาณ เกียรติคุณ ระบบสารสนเทศ10
18 026240451026-1 นางสาวญดาพร นามมุข ระบบสารสนเทศ10
19 026240451027-9 นายสมประสงค์ ศรีสังวรณ์ ระบบสารสนเทศ10
20 026240451028-7 นายณัฐพงษ์ ทัพน้อย ระบบสารสนเทศ10
21 026240451030-3 นายพิชิต แพทย์กลาง ระบบสารสนเทศ10
22 026240451034-5 นายฐานทัพ มิ่งทอง ระบบสารสนเทศ10
23 026240451039-4 นายภาสพงศ์ เตชมณีวงศ์ ระบบสารสนเทศ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    35.172.100.232:17/9/2562 15:30:27