รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0405103-1 : Business Information Systems
กลุ่ม3
-วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 026230451001-5 นายนัฐพล เปรมกิจ ระบบสารสนเทศ10
2 026230451002-3 นายพิชชานนท์ กำไร ระบบสารสนเทศ10
3 026230451003-1 นายจิณณวัตร กิจเต็ง ระบบสารสนเทศ10
4 026230451004-9 นายพัทธดนธ์ หลีกเมฆ ระบบสารสนเทศ10
5 026230451005-6 นายคเณศ บัวทิพย์ ระบบสารสนเทศ10
6 026230451006-4 นายกิตติธัช ประจันบาล ระบบสารสนเทศ10
7 026230451007-2 นายธาดาพงศ์ นาคดิลก ระบบสารสนเทศ10
8 026230451008-0 นายพงศกร ขำพิศ ระบบสารสนเทศ10
9 026230451009-8 นางสาวรัชฎาพร คำศรี ระบบสารสนเทศ10
10 026230451010-6 นางสาววีรพร เอกพรผดุง ระบบสารสนเทศ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.204.194.190:19/9/2562 21:51:17