รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0405103-1 : Business Information Systems
กลุ่ม2
-วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 026240431501-8 นายธนพล นาคพนม การบัญชี10
2 026240431502-6 นางสาวธนาภา ปิยวัฒน์ การบัญชี10
3 026240431503-4 นางสาวปลายนภา นาเอก การบัญชี10
4 026240431504-2 นางสาวแสงรุ้ง สินจันทร์ การบัญชี10
5 026240431505-9 นางสาวธาวินี ศรีบุญคง การบัญชี10
6 026240431507-5 นางสาวพิลาสลักษณ์ หล้ากันหา การบัญชี10
7 026240431508-3 นางสาวกัญญาภัค กฤษวี การบัญชี10
8 026240431509-1 นางสาวดวงฤทัย ไชยทุม การบัญชี10
9 026240431511-7 นางสาวสุภัทสร อักษรชู การบัญชี10
10 026240431512-5 นางสาวอภิสรา ใจกล้า การบัญชี10
11 026240431513-3 นางสาวชาลินี แตงหนู การบัญชี10
12 026240431514-1 นางสาวกาญจนา เผือกจิตต์ การบัญชี10
13 026240431515-8 นางสาวมณีรัตน์ รัตเจริญ การบัญชี10
14 026240431517-4 นางสาวอริยา มีศรี การบัญชี10
15 026240431518-2 นางสาวธิดารัตน์ อาสาสู้ การบัญชี10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.204.2.53:20/9/2562 21:05:23