รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0405103-1 : Business Information Systems
กลุ่ม1
-วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี เทียบโอน
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 026240431002-7 นางสาวณัฐกานต์ พุทธิเดช บัญชีบัณฑิต10
2 026240431003-5 นายทวีศักดิ์ ชื่นบาน บัญชีบัณฑิต10
3 026240431004-3 นางสาวรัตนภรณ์ เชาวสกู บัญชีบัณฑิต10
4 026240431005-0 นางสาวธัญญารัตน์ ปิงไฝ บัญชีบัณฑิต10
5 026240431006-8 นางสาวรุ่งรัตน์ ประภาสะวัต บัญชีบัณฑิต10
6 026240431007-6 นางสาววราภรณ์ ชาวกล้า บัญชีบัณฑิต10
7 026240431008-4 นางสาวณัฐกานต์ เนตรสุนทร บัญชีบัณฑิต10
8 026240431009-2 นางสาวโสภิดา ดีวิเศษ บัญชีบัณฑิต10
9 026240431010-0 นางสาวปณิชา ประจงจัด บัญชีบัณฑิต10
10 026240431011-8 นางสาวสุดารัตน์ มุดผา บัญชีบัณฑิต10
11 026240431012-6 นางสาวพัชรินทร์ เลียวเจริญสุข บัญชีบัณฑิต10
12 026240431013-4 นางสาวกาญจนา บูรณอุดม บัญชีบัณฑิต10
13 026240431014-2 นางสาวอรอนงค์ สถานพงษ์ บัญชีบัณฑิต10
14 026240431015-9 นางสาวระพีพรรณ เขียนกระโทก บัญชีบัณฑิต10
15 026240431016-7 นางสาวสโรชา วิลาจันทร์ บัญชีบัณฑิต10
16 026240431017-5 นางสาวสุดารัตน์ นาทันใจ บัญชีบัณฑิต10
17 026240431018-3 นางสาวชนัตตา วิสุงเร บัญชีบัณฑิต10
18 026240431019-1 นางสาววรรณศิริ วิลาชัย บัญชีบัณฑิต10
19 026240431020-9 นางสาวปาลิตา ชุ่มเย็น บัญชีบัณฑิต10
20 026240431021-7 นางสาวภัทรภร กิ่งสำโรง บัญชีบัณฑิต10
21 026240431022-5 นางสาวเบญจมาศ ถือซื่อ บัญชีบัณฑิต10
22 026240431023-3 นางสาวณัฐวดี เพ็งเพราะ บัญชีบัณฑิต10
23 026240431024-1 นางสาวมณีวรรณ ลึกลือ บัญชีบัณฑิต10
24 026240431025-8 นางสาววาสิกา พิบูลชาติ บัญชีบัณฑิต10
25 026240431026-6 นางสาวขนิษฐา สุทธิประภา บัญชีบัณฑิต10
26 026240431027-4 นายธันวา อินเอี่ยม บัญชีบัณฑิต10
27 026240431028-2 นายสายชล สายจำปา บัญชีบัณฑิต10
28 026240431030-8 นางสาวนภัสสร เนื่องรินทร์ บัญชีบัณฑิต10
29 026240431033-2 นางสาวอารียา ใจภักดี บัญชีบัณฑิต10
30 026240431510-9 นางสาวบุญทิชา เอ็นดู บัญชีบัณฑิต10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.204.176.189:22/9/2562 6:35:39