รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0403313-1 : Taxation 2
กลุ่ม3
-วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 026030431004-8 นางสาวมุกวารี ทองกูล บัญชีบัณฑิต10
2 026030431007-1 นางสาวธนัญญา โคจรานนท์ บัญชีบัณฑิต10
3 026030431012-1 นางสาวศิรประภา บุญหาญ บัญชีบัณฑิต10
4 026030431013-9 นางสาวศิโรรัตน์ บุญหาญ บัญชีบัณฑิต10
5 026030431015-4 นางสาวพัชรินทร์ ไชยนิตย์ บัญชีบัณฑิต10
6 026030431017-0 นางสาวจารุวรรณ ดีทอง บัญชีบัณฑิต10
7 026030431026-1 นายร่มธรรม ธงขวาง บัญชีบัณฑิต10
8 026030431035-2 นางสาวณิชนันทน์ ฉัตรทอง บัญชีบัณฑิต10
9 026030431045-1 นางสาวสริญญา ทาสุดใจ บัญชีบัณฑิต10
10 026030431058-4 นางสาวกรชวัล สีนาค บัญชีบัณฑิต10
11 026030431063-4 นางสาวดวงพร นิลเลิศ บัญชีบัณฑิต10
12 026030431073-3 นางสาวธนวรรณ ศรีตองอ่อน บัญชีบัณฑิต10
13 026030431080-8 นางสาวเบญญทิพย์ นึกรัก บัญชีบัณฑิต10
14 026030431089-9 นางสาวบุณยาพร ราชปัญญา บัญชีบัณฑิต10
15 026030431090-7 นางสาวณัฐนันท์ ขวัญสันเทียะ บัญชีบัณฑิต10
16 026030431095-6 นางสาวอภิรดี ทองสาร์ บัญชีบัณฑิต10
17 026030431099-8 นายดนุสรณ์ สุภัทรนัต บัญชีบัณฑิต10
18 026030431101-2 นางสาวพรศิริ แก้วพวง บัญชีบัณฑิต10
19 026030431102-0 นางสาวพิสุทธิ์ แก้วพวง บัญชีบัณฑิต10
20 026030431109-5 นางสาวเขมิกา บุตรร่ม บัญชีบัณฑิต10
21 026030431110-3 นางสาวจันทร์นภา พลาดิศัยสกุล บัญชีบัณฑิต10
22 026030431119-4 นายจิรวัฒน์ นิ่มนุช บัญชีบัณฑิต10
23 026030431120-2 นางสาวสุนิสา ตั้งศิริ บัญชีบัณฑิต10
24 026030431121-0 นายขวัญชัย อุ่สุวรรณ บัญชีบัณฑิต10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    100.24.122.228:14/10/2562 22:29:04