รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0032004-1 : English Conversation
กลุ่ม5
-วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 026030431002-2 นางสาวสุรัสวดี สรรพโชติ บัญชีบัณฑิต10
2 026030431003-0 นางสาวชนัญญา ยังสุข บัญชีบัณฑิต10
3 026030431006-3 นางสาวเยาวลักษณ์ พิชัยสมประสงค์ บัญชีบัณฑิต10
4 026030431011-3 นางสาวอมรรัตน์ จันทรา บัญชีบัณฑิต10
5 026030431020-4 นางสาวขวัญสุดา มูลวงษา บัญชีบัณฑิต10
6 026030431029-5 นางสาวสุภาพร ภาคกระแสร์ บัญชีบัณฑิต10
7 026030431031-1 นางสาวดาราพร แก้วคง บัญชีบัณฑิต10
8 026030431040-2 นางสาวภณิตา จามิตร บัญชีบัณฑิต10
9 026030431044-4 นางสาวอรทัย สวัสดิ์ภักดี บัญชีบัณฑิต10
10 026030431046-9 นางสาววรนุช เยาวะขันธ์ บัญชีบัณฑิต10
11 026030431047-7 นายถิรวัฒน์ ติเยาว์ บัญชีบัณฑิต10
12 026030431048-5 นางสาวกรรณิการ์ มีประเสริฐ บัญชีบัณฑิต10
13 026030431050-1 นายสราวุฒิ วงศ์ทองอยู่ บัญชีบัณฑิต10
14 026030431051-9 นางสาวนภาภัทร สุวรรณก้านมณี บัญชีบัณฑิต10
15 026030431052-7 นางสาวกมลวรรณ สอนไธสง บัญชีบัณฑิต10
16 026030431055-0 นางสาวธิดารัตน์ เรือนเรือง บัญชีบัณฑิต10
17 026030431056-8 นายธนบูรณ์ คณาญาติ บัญชีบัณฑิต10
18 026030431057-6 นางสาวกฤติกา ดิลกกาญจนาคม บัญชีบัณฑิต10
19 026030431059-2 นางสาวจณิสตา โตยะวณิชย์ บัญชีบัณฑิต10
20 026030431060-0 นางสาวช่อผกา อารมณ์เย็น บัญชีบัณฑิต10
21 026030431061-8 นางสาวกิตติพร ภูฆัง บัญชีบัณฑิต10
22 026030431062-6 นางสาวมัชฌิมา วิหกกุล บัญชีบัณฑิต10
23 026030431064-2 นางสาวสาธิดา เจิมขวัญ บัญชีบัณฑิต10
24 026030431065-9 นางสาวมินธิรา สิงห์สถิตย์ บัญชีบัณฑิต10
25 026030431067-5 นางสาวสุนิดา แสวงรัมย์ บัญชีบัณฑิต10
26 026030431070-9 นางสาวกัญยารัตน์ ผากำเนิด บัญชีบัณฑิต10
27 026030431071-7 นางสาวปุณยวีร์ กัมพูพันธ์ บัญชีบัณฑิต10
28 026030431072-5 นางสาวณัฐณิชา คาน บัญชีบัณฑิต10
29 026030431074-1 นางสาวอาฌิรญา นวนสาย บัญชีบัณฑิต10
30 026030431075-8 นายปรัชวิน รามภักดี บัญชีบัณฑิต10
31 026030431076-6 นางสาวอรยา สุภารี บัญชีบัณฑิต10
32 026030431078-2 นางสาววศินีพร บุญด้วง บัญชีบัณฑิต10
33 026030431081-6 นางสาวจรัญญา แนนดี บัญชีบัณฑิต10
34 026030431082-4 นางสาวสิริกาญจนา ไชยชนะ บัญชีบัณฑิต10
35 026030431083-2 นางสาวพรชิตา เชาวน์ชวานิล บัญชีบัณฑิต10
36 026030431094-9 นางสาววิชญา มณีจันทร์ บัญชีบัณฑิต10
37 026030431106-1 นางสาวกวินนาถ ลี บัญชีบัณฑิต10
38 026030461016-5 นางสาวอารดา สุวรรณจงกล บัญชีบัณฑิต10
39 026030461028-0 นางสาวกัญจนพร ตาทอง บัญชีบัณฑิต10
40 026030461029-8 นายโกมุท ขรรค์บริวาร บัญชีบัณฑิต10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.254.12:22/9/2562 0:30:39