รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0401104-2 : Introduction to International Business
กลุ่ม2
-วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 026130431001-2 นางสาวคลธวัลย์ คนหาญ บัญชีบัณฑิต10
2 026130431002-0 นางสาวกรกมล คงสบาย บัญชีบัณฑิต10
3 026130431003-8 นางสาวพัฒน์รวี เอกเจริญ บัญชีบัณฑิต10
4 026130431004-6 นายธนวัฒน์ จินดาโชติ บัญชีบัณฑิต10
5 026130431005-3 นางสาวกชกร เขียนจำนงค์ บัญชีบัณฑิต10
6 026130431008-7 นางสาวเบญจมาภรณ์ โรจนดิษฐ์ บัญชีบัณฑิต10
7 026130431009-5 นายกฤษฎี วรรณะอยู่ บัญชีบัณฑิต10
8 026130431010-3 นางสาวนวลวรรณ จันใบเล็ก บัญชีบัณฑิต10
9 026130431011-1 นางสาวญาดา ยุทธสารศิริ บัญชีบัณฑิต10
10 026130431012-9 นางสาวนุชจรี ขวัญทิพย์ธนสาร บัญชีบัณฑิต10
11 026130431014-5 นางสาวบุญสิตา สินล้าน บัญชีบัณฑิต10
12 026130431015-2 นางสาวนพรัตน์ ผ่านอ้น บัญชีบัณฑิต10
13 026130431016-0 นางสาวอาภิสมัย จันทนวงษ์ บัญชีบัณฑิต10
14 026130431017-8 นายอธิชา จ้อยอิ่มศรี บัญชีบัณฑิต10
15 026130431018-6 นางสาวอมรรัตน์ อุตตะโปน บัญชีบัณฑิต10
16 026130431020-2 นางสาวไปรยา ทรัพย์กล่ำ บัญชีบัณฑิต10
17 026130431022-8 นางสาวสุจิตรา แก้วคำ บัญชีบัณฑิต10
18 026130431024-4 นางสาวปัญญาพร สมเครือ บัญชีบัณฑิต10
19 026130431025-1 นายวีรพล รัตนณัชชา บัญชีบัณฑิต10
20 026130431026-9 นางสาวจิตติญา ดีเสียง บัญชีบัณฑิต10
21 026130431028-5 นางสาวอนัญพร ทวีบุญ บัญชีบัณฑิต10
22 026130431029-3 นางสาวสุชานันท์ ขันทธรรม บัญชีบัณฑิต10
23 026130431030-1 นางสาวยุพาภรณ์ ผลาหาญ บัญชีบัณฑิต10
24 026130431031-9 นางสาวสุพิชญา ไกรสุริยวงศ์ บัญชีบัณฑิต10
25 026130431032-7 นางสาวปุณยาพร แสงระ บัญชีบัณฑิต10
26 026130431034-3 นางสาวพิมพ์ลภัส สรรพกิจชาญชัย บัญชีบัณฑิต10
27 026130431035-0 นางสาวเกตน์สิริ เหลาเป บัญชีบัณฑิต10
28 026130431036-8 นางสาววรรณรัตน์ มานะนิติธรรม บัญชีบัณฑิต10
29 026130431037-6 นางสาวเบญจรัตน์ ศิริบรรณ์ บัญชีบัณฑิต10
30 026130431038-4 นายพัทธดนย์ สุโขทัย บัญชีบัณฑิต10
31 026130431039-2 นางสาวกัญญาณัฐ ช่างการ บัญชีบัณฑิต10
32 026130431040-0 นางสาวบุญจิรา นิลเลิศ บัญชีบัณฑิต10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    35.173.47.43:20/9/2562 10:19:42