รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0402203-1 : International Marketing
กลุ่ม1
-วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี เทียบโอน
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 026240411002-1 นางสาวทัชชพร แก้วสวัสดิ์ การตลาด10
2 026240411003-9 นางสาวประภาภรณ์ มาลาศรี การตลาด10
3 026240411004-7 นางสาวอทิตยา สิงหะ การตลาด10
4 026240411005-4 นางสาวมณฑกานต์ จังอินทร์ การตลาด10
5 026240411006-2 นางสาวรินลณี สะใบบาง การตลาด10
6 026240411007-0 นางสาวอัชราพรรณ ลาทู การตลาด10
7 026240411008-8 นางสาวอรวรรณ กัญญา การตลาด10
8 026240411009-6 นางสาวศิริรัตน์ บุญมา การตลาด10
9 026240411010-4 นางสาวเมทินี สมบูรณ์โชคชัย การตลาด10
10 026240411011-2 นางสาวบุษบา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา การตลาด10
11 026240411012-0 นางสาวพรนภา หงษ์ทอง การตลาด10
12 026240411013-8 นางสาวมนัสนันท์ เทศภา การตลาด10
13 026240411014-6 นางสาวJINXUAN LIN การตลาด10
14 026240411015-3 นางสาวณัฐธิดา คมขำ การตลาด10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.205.109.82:21/9/2562 11:43:35