รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0032004-1 : English Conversation
กลุ่ม2
-วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 026130411002-4 นางสาวจันทรัตน์ นาคแกมทอง การตลาด10
2 026130411004-0 นางสาวเมธาวี โยทัยเที่ยง การตลาด10
3 026130411005-7 นายบัณฑิต วิยาสิงห์ การตลาด10
4 026130411006-5 นางสาวธัญลักษณ์ ลักษณสมพงศ์ การตลาด10
5 026130411007-3 นายอดิเทพ น้อยเรืองวงศ์ การตลาด10
6 026130411008-1 นายกิจพัฒน์ พัฒนชนินทร การตลาด10
7 026130411010-7 นางสาวเกวลิน ดำรงค์สกุล การตลาด10
8 026130411011-5 นางสาวจุฑามาส คุ้มสกลภัย การตลาด10
9 026130411012-3 นางสาวกชวรรณ ไทยเจริญ การตลาด10
10 026130411013-1 นางสาววิยะริน คำรัง การตลาด10
11 026130411016-4 นางสาวแก้วขวัญ แก่นจักร การตลาด10
12 026130411017-2 นางสาวศิรีวรรณ ศรีรอด การตลาด10
13 026130411018-0 นางสาวกุสุมาลย์ ปะอิกุล การตลาด10
14 026130411019-8 นางสาวชมพูนุท วงศ์เงินยวง การตลาด10
15 026130411020-6 นายศุภกาญจณ์ จำรัสประเสริฐ การตลาด10
16 026130411021-4 นายภูกิจ สิโตทัย การตลาด10
17 026130411022-2 นายฐนพล วงค์จันทร์ชมภู การตลาด10
18 026130411023-0 นายโชติธนากร หินกรด การตลาด10
19 026130411024-8 นางสาวชนัญญา สุขอิ่มเจริญ การตลาด10
20 026130411025-5 นางสาวณัฐมล ยะภักดี การตลาด10
21 026130411026-3 นายไพโรจน์ หงส์ตริกาล การตลาด10
22 026130411028-9 นายพรธรรม นาคบวรวิจิตร การตลาด10
23 026130411029-7 นางสาวกานดา จันทารักษ์ การตลาด10
24 026130411030-5 นางสาวจิตราภรณ์ โคกจินดา การตลาด10
25 026130411032-1 นางสาวปิยะธิดา บ่อมีสุข การตลาด10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.204.2.53:20/9/2562 15:02:14