รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0409302-1 : Statistics for Economics 2
กลุ่ม1
-วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 026030441001-2 นายนนทกฤช ศรีมาตย์ เศรษฐศาสตร์10
2 026030441003-8 นางสาวภัคจิรา ทั่งเกษม เศรษฐศาสตร์10
3 026030441004-6 นางสาวพรลภัส ศรีสุวรรณ์ เศรษฐศาสตร์10
4 026030441005-3 นายกวิน ธุวกวิน เศรษฐศาสตร์10
5 026030441006-1 นางสาวกสิณา แซ่ผู่ เศรษฐศาสตร์10
6 026030441007-9 นางสาวนิลาวัลย์ ดีสม เศรษฐศาสตร์10
7 026030441008-7 นายทรัพย์ทวี เกตุเมือง เศรษฐศาสตร์10
8 026030441009-5 นายณัฐดนัย คำคง เศรษฐศาสตร์10
9 026030441010-3 นายเดชธนา ทิตยาธนบดี เศรษฐศาสตร์10
10 026030441011-1 นางสาวรัชฎาพร บัวหอม เศรษฐศาสตร์10
11 026030441012-9 นายภูสิทธิ นิ่มเนียม เศรษฐศาสตร์10
12 026030441013-7 นายพลพรชัย เกาะดี เศรษฐศาสตร์10
13 026030441014-5 นายปณต คัมภีระวงค์ เศรษฐศาสตร์10
14 026030441015-2 นายอดุลวิทย์ ยุคลพานิชกิจ เศรษฐศาสตร์10
15 026030441016-0 นางสาวชรินรัตน์ พิศนาวงค์ เศรษฐศาสตร์10
16 026030441019-4 นายพีรพัฒน์ เเหยมงาม เศรษฐศาสตร์10
17 026030441020-2 นายวีรชาติ พรมไพร เศรษฐศาสตร์10
18 026030441021-0 นางสาวลักษิกา ประจันทร์แดง เศรษฐศาสตร์10
19 026030441023-6 นางสาวพรทิพย์ แสงสว่าง เศรษฐศาสตร์10
20 026030441025-1 นางสาวกนกวรรณ ทับทอง เศรษฐศาสตร์10
21 026030441027-7 นางสาวศิริรัตน์ กัณหา เศรษฐศาสตร์10
22 026030441028-5 นายราชพฤทธ์ มาภักดี เศรษฐศาสตร์10
23 026030441029-3 นางสาวสิรีธร อนันตชาติ เศรษฐศาสตร์10
24 026030441030-1 นางสาวกนกพร พรมหาไชย เศรษฐศาสตร์10
25 026030441031-9 นางสาวกชนิภา ศาตะมาน เศรษฐศาสตร์10
26 026030441033-5 นางสาวนารีรัตน์ สุระวรรณะ เศรษฐศาสตร์10
27 026030441034-3 นางสาวศันศนีย์ เลิศล้ำ เศรษฐศาสตร์10
28 026030441035-0 นายกิตติศักดิ์ จันทร์ผ่อง เศรษฐศาสตร์10
29 026030441040-0 นายทิวากร เรืองศิริ เศรษฐศาสตร์10
30 026030441041-8 นางสาวชนินทร์ ปั้นรูป เศรษฐศาสตร์10
31 026030441046-7 นางสาวฐานิกา พรมประเสริฐ เศรษฐศาสตร์10
32 026030441047-5 นายนิธิพงษ์ กองแก้ว เศรษฐศาสตร์10
33 026130441013-5 นายสุเมธ พรหมฟัง เศรษฐศาสตร์10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    35.172.100.232:21/9/2562 22:37:54