รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0041001-1 : Mathematics and Computer in Daily Life
กลุ่ม2
-วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 026130411006-5 นางสาวธัญลักษณ์ ลักษณสมพงศ์ การตลาด10
2 026230441001-8 นางสาวธนพรรณ เทศโมลี เศรษฐศาสตร์10
3 026230441002-6 นายณฐวัฒน์ วาทีตรง เศรษฐศาสตร์10
4 026230441003-4 นายจตุรงค์ เบี้ยวน้อย เศรษฐศาสตร์10
5 026230441004-2 นางสาวทราย แซ่โอ้ว เศรษฐศาสตร์10
6 026230441005-9 นายชญานนท์ เมฆกระจาย เศรษฐศาสตร์10
7 026230441006-7 นางสาววิยะดา พึ่งน้อย เศรษฐศาสตร์10
8 026230441007-5 นายตรินตรี โกมลนิละ เศรษฐศาสตร์10
9 026230441008-3 นายวสุพล มนตรีดิลก เศรษฐศาสตร์10
10 026230441009-1 นางสาวสารภี กุลวงษ์ษา เศรษฐศาสตร์10
11 026230441010-9 นางสาวชมพูนุช ภู่จำปา เศรษฐศาสตร์10
12 026230441011-7 นายนนทพัฒน์ ลำเจียกเทศ เศรษฐศาสตร์10
13 026230441012-5 นายอภิชาติ กัณหา เศรษฐศาสตร์10
14 026230441013-3 นางสาวพรปวีณ์ แซ่เตีย เศรษฐศาสตร์10
15 026230441014-1 นางสาวปทิตตา บำรุงสิน เศรษฐศาสตร์10
16 026230441015-8 นางสาวณัฐยา ขุมเพชร เศรษฐศาสตร์10
17 026230441016-6 นางสาวภัสสร อาจสัตรู เศรษฐศาสตร์10
18 026230441017-4 นางสาวชุติกาญจน์ ภุมรักษา เศรษฐศาสตร์10
19 026230441018-2 นางสาวธิดาพร สิริแท่นเทียน เศรษฐศาสตร์10
20 026230441019-0 นางสาวสุกัญญา ย่ำยวน เศรษฐศาสตร์10
21 026230441020-8 นางสาวชมพูนุท ภูนิลมัย เศรษฐศาสตร์10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.204.2.53:20/9/2562 14:43:45