รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0041001-1 : Mathematics and Computer in Daily Life
กลุ่ม1
-วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 026230421001-2 นายเจษฎา แซ่ห่าน การจัดการ10
2 026230421002-0 นางสาวมนฤดี ทองคำ การจัดการ10
3 026230421004-6 นางสาวเบญญาภา ยี่บุญยันต์ การจัดการ10
4 026230421006-1 นายพุฒินันท์ เติบภักดี การจัดการ10
5 026230421008-7 นางสาวบุญญาพร สุราวรรณ์ การจัดการ10
6 026230421011-1 นางสาวอภิชญา ลับไพรี การจัดการ10
7 026230421015-2 นายรัฐภูมิ จันทร์ตรี การจัดการ10
8 026230421016-0 นายพุทธชาติ สุขีเดช การจัดการ10
9 026230421017-8 นายสุทธิพงศ์ ทรัพย์อร่าม การจัดการ10
10 026230421018-6 นายก้องภพ เหล็กเพ็ชร์ การจัดการ10
11 026230421019-4 นางสาวกมลวรรณ ศรีจันทรา การจัดการ10
12 026230421020-2 นายกฤษณพงษ์ ศิริโฉม การจัดการ10
13 026230421023-6 นางสาวเพียงนภา ปัญญะ การจัดการ10
14 026230421027-7 นายวาลิด น้อยนงเยาว์ การจัดการ10
15 026230421028-5 นางสาวพัชราภรณ์ นาคสงค์ การจัดการ10
16 026230421031-9 นางสาวณัฎฐา แก้วคุณงาม การจัดการ10
17 026230421052-5 นางสาววรินทิพย์ ลัดดากลม การจัดการ10
18 026230421055-8 นางสาวสุธิดา กล่อมขุนทด การจัดการ10
19 026230421057-4 นายนาวิน ฉัตรวรพัฒน์ การจัดการ10
20 026230421066-5 นางสาวจิราวดี มะลิสุวรรณ การจัดการ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    35.172.100.232:16/9/2562 13:55:14