รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0032004-1 : English Conversation
กลุ่ม2
-วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 026140431013-6 นางสาวอัจฉรา บุญอาจ การบัญชี10
2 026140431033-4 นางสาวเกตุวดี สุคนธี การบัญชี10
3 026140431501-0 นางสาวสิริกร คงคา การบัญชี10
4 026140431503-6 นายปรวิช นามพิมาย การบัญชี10
5 026140431504-4 นางสาวหรรษา เริต การบัญชี10
6 026140431505-1 นางสาวสกาย กลิ่นดอน การบัญชี10
7 026140431508-5 นางสาวธัญญาพร พจชนะ การบัญชี10
8 026140431509-3 นางสาวสาวิตี คงอยู่ การบัญชี10
9 026140431510-1 นายกิตตินันท์ วงจันทร์ การบัญชี10
10 026140431511-9 นางสาวสุพัตรา จันทะพันธ์ การบัญชี10
11 026140431512-7 นายบุญสลัก อายุสม การบัญชี10
12 026140431513-5 นายเอกวิทย์ มีจั่นเพชร การบัญชี10
13 026140431515-0 นางสาวพรพิมล กรุตนิด การบัญชี10
14 026140431516-8 นางสาวกุลวดี สถิรพัฒนกุล การบัญชี10
15 026140431518-4 นางสาวพัชญ์สิตา ธวัชทิพยพงศ์ การบัญชี10
16 026140431519-2 นางสาวณัฐมน สายทอง การบัญชี10
17 026140431521-8 นายรณชัย งามศิลป์ การบัญชี10
18 026140431522-6 นางสาวนภัสวรรณ อ้นปัญญา การบัญชี10
19 026140431523-4 นางสาวนาฏฤดี ชมดวง การบัญชี10
20 026140431524-2 นายคุณานันต์ เตมีย์ การบัญชี10
21 026140431525-9 นางสาวจารุนันท์ หมอยาดี การบัญชี10
22 026140431526-7 นางสาววิจิตรา ยางหงษ์ การบัญชี10
23 026140431527-5 นางสาวศดานันท์ ทูบเศษ การบัญชี10
24 026140431528-3 นางสาวดารารัตน์ ใจภักดี การบัญชี10
25 026140431529-1 นายวิวัฒนชัย ครองยุติ การบัญชี10
26 026140431530-9 นางสาววิมพ์วิภา สุขประเสริฐ การบัญชี10
27 026140431531-7 นางสาวสาวิตรี อาจทุมมา การบัญชี10
28 026140431533-3 นางสาวศิริพร วิจิตรพงษ์ การบัญชี10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    100.24.122.228:14/10/2562 23:21:01