รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0031001-1 : Thai for Communication
กลุ่ม12
-วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 026230471033-4 นายปฐพล อ่อนแก้ว การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
2 026230471059-9 นางสาวพิมพ์ชนก ใจหวัง การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
3 026230471060-7 นางสาวจิราภรณ์ หลิมพลอย การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
4 026230471061-5 นางสาววริศรา แป้นน้อย การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
5 026230471062-3 นางสาวโยชะยา ทิพย์สุวรรณ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
6 026230471063-1 นางสาวพุทธวรรณ เรืองอร่าม การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
7 026230471064-9 นางสาวทิชาภา กีรติวิทยากร การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
8 026230471065-6 นางสาววรัณยา สมบูรณ์ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
9 026230471066-4 นางสาวกฤตยวรรณ สุวรรณสิทธิ์ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
10 026230471068-0 นางสาววนิดา ทุโดด การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
11 026230471072-2 นางสาวชลิตา ปัญญางาม การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
12 026230471073-0 นางสาวภัคจิรา กาวิลเครือ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
13 026230471075-5 นางสาวณัฐณิชา สุขโชค การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
14 026230471078-9 นางสาวเกศิณี นกทอง การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
15 026230471080-5 นายฐนรัชต์ ฮัจยี การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
16 026230471081-3 นายชลัมพล ทัดแก้ว การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
17 026230471082-1 นายภัทรพล ศรีวัลลภานนท์ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
18 026230471083-9 นางสาวชดาร์วรรณ พันสีเงิน การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
19 026230471084-7 นายชยันต์ยุทธ โชคแสงวงส์ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
20 026230471086-2 นายศุภกร แซ่เตีย การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
21 026230471087-0 นายปุณณพัฒน์ พันธรังษี การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
22 026230471088-8 นางสาวศศิกมล กลิ่นโกสุม การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
23 026230471089-6 นายเฉลิมศิลป์ สุวรรณรัตน์ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
24 026230471090-4 นายฉัตรเพชร เเจ่มศิลา การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
25 026230471091-2 นางสาววิราชศมา สารเชื้อ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
26 026230471092-0 นางสาวรุ่งไพลิน สุขเกษม การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
27 026230471093-8 นายพิพัฒน์พษ์ มีไชย การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
28 026230471094-6 นายณัฐวุฒิ ร่วมยอด การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
29 026230471095-3 นายภุชพงศ์ ขาวมาก การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
30 026230471096-1 นายมนตรี อรุณปี การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
31 026230471097-9 นางสาวนิภาพร ยศทะนะ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
32 026230471098-7 นายโชคชัย เทียมคลี การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
33 026230471099-5 นายภาณุวัฒน์ พวงทิพย์ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    100.24.122.228:14/10/2562 22:31:07