รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0031001-1 : Thai for Communication
กลุ่ม1
-วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 026140411501-4 นางสาวภานุมาศ รุ่งเรือง การจัดการ10
2 026140421009-6 นายธนวิชญ์ เริงจินดา การจัดการ10
3 026140421026-0 นางสาวปรียา โสภะถา การจัดการ10
4 026140421501-2 นางสาวเอื้อมพร กรรณสูต การจัดการ10
5 026140421502-0 นางสาวธิดารัตน์ บุญแทน การจัดการ10
6 026140421504-6 นางสาวณัฐภรณ์ กล่ำสินธ์ การจัดการ10
7 026140421505-3 นางสาวนิโลบล วชิระปัญญานนท์ การจัดการ10
8 026140421507-9 นางสาวอรพรรณ อินทวงค์ การจัดการ10
9 026140421508-7 นางสาวกานต์ธิดา บุญกอง การจัดการ10
10 026140421510-3 นางสาวสวลี สาลี การจัดการ10
11 026140421511-1 นายศุภชัย หอมโกศล การจัดการ10
12 026140421513-7 นายวรัญชิต อินโองการ การจัดการ10
13 026140421514-5 นางสาวสาวิตรี ทาวะรมย์ การจัดการ10
14 026140421516-0 นางสาวพีรยา ผางน้ำคำ การจัดการ10
15 026140421517-8 นางสาวอภิญญา บางแก้ว การจัดการ10
16 026140421518-6 นายนัทธพงศ์ สิทธิเจริญธรรม การจัดการ10
17 026140421520-2 นายพรเทพ แสงทองล้วน การจัดการ10
18 026140421524-4 นางสาวสุกัญญา สุดโสม การจัดการ10
19 026140421525-1 นางสาวมณีรัตน์ อุปรา การจัดการ10
20 026140421526-9 นางสาวสุดารัตน์ ทวยหา การจัดการ10
21 026140421527-7 นางสาวสุธิกานต์ ภู่ยงกิ่น การจัดการ10
22 026140421528-5 นายณัชพล แฟงสุวรรณ การจัดการ10
23 026140421529-3 นายอภิวรรณ เปลี่ยนสุวรรณ การจัดการ10
24 026140421530-1 นางสาวนาฎอนงค์ ชัยเคร็ง การจัดการ10
25 026140421531-9 นางสาวฆโนทัย เรือนทอง การจัดการ10
26 026140421532-7 นางสาววรรษมนชนก เซี่ยงจง การจัดการ10
27 026140421536-8 นายทัศนัย อึ่งป่อง การจัดการ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    100.24.122.228:14/10/2562 22:26:52