รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0032004-1 : English Conversation
กลุ่ม1
-วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี เทียบโอน
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 026140431001-1 นางสาวแคทรียา ชาติวงษ์ บัญชีบัณฑิต10
2 026140431002-9 นางสาวฝัตมา อินทรเทพ บัญชีบัณฑิต10
3 026140431004-5 นางสาวสุกัญญา อินวันนา บัญชีบัณฑิต10
4 026140431005-2 นางสาวปาริชาติ ศรีมงคล บัญชีบัณฑิต10
5 026140431007-8 นายนิรมิตร แมลงทับ บัญชีบัณฑิต10
6 026140431009-4 นางสาวประภาพรรณ น้อยจันทร์ บัญชีบัณฑิต10
7 026140431011-0 นางสาวบุษยา มีชัยโย บัญชีบัณฑิต10
8 026140431012-8 นางสาวอัมพาวรรณ กรุดขุนเทียน บัญชีบัณฑิต10
9 026140431014-4 นางสาวอรณราลักษณ์ เจริญพานิช บัญชีบัณฑิต10
10 026140431015-1 นางสาวสุวนันท์ คงวัน บัญชีบัณฑิต10
11 026140431016-9 นางสาวทิฆัมพร สมเทพ บัญชีบัณฑิต10
12 026140431017-7 นางสาวธารารัตน์ ถาวรศิลป์ บัญชีบัณฑิต10
13 026140431020-1 นางสาวพลับพลึง จันทรังษี บัญชีบัณฑิต10
14 026140431021-9 นางสาวธนาภรณ์ สุขอร่าม บัญชีบัณฑิต10
15 026140431022-7 นางสาวกิตตินันท์ หงสนันท์ บัญชีบัณฑิต10
16 026140431026-8 นางสาวจิราพร สายกนก บัญชีบัณฑิต10
17 026140431027-6 นางสาวปัฐวี จำลอง บัญชีบัณฑิต10
18 026140431029-2 นางสาววิภาดา ด่านศรีสุข บัญชีบัณฑิต10
19 026140431030-0 นางสาวสุพิชญา เข็มกลาง บัญชีบัณฑิต10
20 026140431031-8 นางสาวนภารัตน์ เลิศวิลัย บัญชีบัณฑิต10
21 026140431032-6 นางสาวศิริลักษณ์ ตรียัง บัญชีบัณฑิต10
22 026140431034-2 นางสาวกัญญารัตน์ เชื้อชา บัญชีบัณฑิต10
23 026140431036-7 นายธนภัทร ทองพันธุ์ บัญชีบัณฑิต10
24 026140431037-5 นางสาวธีรกานต์ ท้วมทอง บัญชีบัณฑิต10
25 026140431040-9 นางสาวกาญจนา แสงชุมภู บัญชีบัณฑิต10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.232.124.77:22/8/2562 5:27:05