รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0601110-1 : Calculus for Engineers 2
กลุ่ม1
-วิทยาเขตจันทบุรี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี เทียบโอน
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
1 036040371001-3 นายศิวกร เลาเฟย เทคโนโลยีอุตสาหการ10
2 036040371002-1 นายสุรัตน์ สุภา เทคโนโลยีอุตสาหการ10
3 036040371003-9 นายกฤษณะ ม่วงคำ เทคโนโลยีอุตสาหการ10
4 036040371004-7 นายศุภเกียรติ สูงสกุล เทคโนโลยีอุตสาหการ10
5 036040371005-4 นางสาวลัดดากร นาถาบำรุง เทคโนโลยีอุตสาหการ10
6 036040371006-2 นายนววิช โยธาทิพย์ เทคโนโลยีอุตสาหการ10
7 036040371007-0 นายนิพนธ์ ปลื้มภักตร์ เทคโนโลยีอุตสาหการ10
8 036040371009-6 นายเอกชัย เพชรทอง เทคโนโลยีอุตสาหการ10
9 036040371010-4 นายธนกร วงษ์กำปั่น เทคโนโลยีอุตสาหการ10
10 036040371014-6 นายรงคเทพ แสงประทีป เทคโนโลยีอุตสาหการ10
11 036040371015-3 นายอลงกรณ์ กลมเกลี้ยง เทคโนโลยีอุตสาหการ10
12 036040371016-1 นายพรชัย ประสพสิน เทคโนโลยีอุตสาหการ10
13 036040371017-9 นายนัฐพล พรประสิทธิ์ เทคโนโลยีอุตสาหการ10
14 036040371018-7 นายทัศนัย คงดวงดี เทคโนโลยีอุตสาหการ10
15 036040371020-3 นายณกรณ์ เมตตาจิตต์ เทคโนโลยีอุตสาหการ10
16 036040371021-1 นายนันทวัฒน์ อยู่รักษา เทคโนโลยีอุตสาหการ10
17 036040371022-9 นายธวัชวงศ์ เปรมมิตร์ เทคโนโลยีอุตสาหการ10
18 036040371023-7 นางสาวสุภาพร หอมสวัสดิ์ เทคโนโลยีอุตสาหการ10
19 036040371024-5 นายไพโรจน์ พุทธรักษา เทคโนโลยีอุตสาหการ10
20 036040371025-2 นายภูวดล แสงนิกร เทคโนโลยีอุตสาหการ10
21 036040371026-0 นายรุ่งภพ หรี่จินดา เทคโนโลยีอุตสาหการ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.204.2.53:20/9/2562 14:34:23