รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0802395-201 : Cooperative Education and Job Training Preparation
กลุ่ม2
-วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 ศิลปศาสตร์
1 025830811107-3 นางสาวฐิติรัตน์ มณีศิลป์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
2 025930811004-0 นายเจียรพงษ์ อ้นเงิน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
3 025930811006-5 นายธนกฤต แตงพุ่มทอง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
4 025930811011-5 นางสาวกมลวรรณ สุขหอม ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
5 025930811012-3 นางสาวกุลนัฐ ดีได้ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
6 025930811016-4 นางสาวฉัตรชนก บุญส่ง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
7 025930811019-8 นางสาวชลลดา ด้วงจิตร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
8 025930811024-8 นางสาวธนัญญา ศรีสวัสดิ์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
9 025930811027-1 นางสาวปิยะพร ปะสาระวัน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
10 025930811028-9 นางสาวพรจิรา ศรีหมื่น ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
11 025930811036-2 นางสาววิภาดา โหมดทอง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
12 025930811037-0 นางสาววิมลสิริ บุญเกิด ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
13 025930811038-8 นางสาววีรินทร์ คงคล้าย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
14 025930811039-6 นางสาวณัฐนันท์ พิมพ์เชื้อ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
15 025930811041-2 นางสาวสหฤทัย รัตนชาติกุล ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
16 025930811042-0 นางสาวสิรีธร สุคนธสิทธิ์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
17 025930811043-8 นางสาวสุพรรษา มีศรีผ่อง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
18 025930811044-6 นางสาวสุรีพร เผือกวัฒนะ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
19 025930811045-3 นางสาวอาทิตยา ฟักอินทร์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
20 025930811046-1 นางสาวภัทราภรณ์ ภู่ประดิษฐ์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
21 025930811049-5 นางสาวสุปรียา กระศัลย์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
22 025930811050-3 นางสาวพรรณนิดา คำใส ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
23 025930811051-1 นายณัฐภาส อ้นสุวรรณ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
24 025930811052-9 นายศิริศักดิ์ บุตรอุบล ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
25 025930811053-7 นางสาวสรินทร์ทิพย์ รักจรุงเกียรติ์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
26 025930811054-5 นางสาวสุภานันท์ ศิริบุบผา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
27 025930811055-2 นางสาวณัฐพร สัมพันธ์เจริญกูล ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
28 025930811056-0 นางสาวธนัญญา ท้อทอง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
29 025930811057-8 นางสาวสุธาศิณี ปานสอน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
30 025930811059-4 นางสาวมาติกา อิงคนินันท์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
31 025930811061-0 นางสาวปรียาภรณ์ ทองใบ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
32 025930811063-6 นายสันติพงษ์ หมวดชนะ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
33 025930811065-1 นางสาววันฎี พรมนนท์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
34 025930811066-9 นางสาวชุลีกร การุญบริรักษ์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
35 025930811070-1 นางสาวสุปรียา มุหะหมัด ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
36 025930811077-6 นางสาวศศินา ศิริฉาย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
37 025930811089-1 นายณัฐพล กันทา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
38 025930811094-1 นางสาวอภิญญา ภู่สวัสดิ์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
39 025930811095-8 นางสาวธนิษฐา เร้าใจ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.80.4.76:16/9/2562 9:12:49