รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0802395-201 : Cooperative Education and Job Training Preparation
กลุ่ม1
-วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 ศิลปศาสตร์
1 025930811002-4 นายกิตติศักดิ์ ทองดี ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
2 025930811003-2 นายกุลบุตร แสงแจ่ม ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
3 025930811007-3 นายพันตรีศักดิ์ ขำตา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
4 025930811010-7 นายอิทธิโชค พลอยศรี ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
5 025930811013-1 นางสาวจันทร์เพ็ญ แทนเถื่อน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
6 025930811014-9 นางสาวจิตตรา เขียวปาน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
7 025930811015-6 นางสาวจิราภา จั่นประดับ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
8 025930811017-2 นางสาวชมพูนุช เผ่าพันธุ์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
9 025930811020-6 นางสาวชัญญานุช นาคฤทธิ์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
10 025930811022-2 นางสาวณัฐวรา ม่วงใจรักษ์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
11 025930811023-0 นางสาวธนัชญา คงคุลี ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
12 025930811030-5 นางสาวพัชริดา เมธีสิทธิคุณ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
13 025930811031-3 นางสาวแพรมุก หยองเอ่น ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
14 025930811032-1 นางสาวภวิษย์พร แสงสุวรรณ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
15 025930811033-9 นางสาวมัลลิกา พาเหียร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
16 025930811035-4 นางสาววันทนีย์ เพ็ชรักษ์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
17 025930811040-4 นางสาวศรัณย์พร คนเล็กใจเพชร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
18 025930811048-7 นายเหมวัต ศรีทร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
19 025930811058-6 นางสาวหทัยพร หาญตระการพงษ์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
20 025930811072-7 นางสาวชัญญา เจริญพานิช ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
21 025930811073-5 นางสาวประวีณา ชาดี ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
22 025930811079-2 นายธนวันต์ แซ่ตั้ง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
23 025930811080-0 นางสาวลิลิธ จิตรจักร์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
24 025930811081-8 นางสาวปทิตตา เอื้อประสิทธิเดช ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
25 025930811084-2 นางสาวอภิชญา อินทร์ชำนาญ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
26 025930811085-9 นางสาวจิราพร วิเศษโวหาร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
27 025930811086-7 นางสาวจุฑารัตน์ บัวบาง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
28 025930811087-5 นายนภัสวิภู จงประจันต์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
29 025930811088-3 นางสาวไอรดา ศรีสว่าง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
30 025930811090-9 นางสาวกชพรรณ กันทอน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
31 025930811091-7 นางสาวทิพย์ตะวัน เอี่ยมวิจิตร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
32 025930811092-5 นายภูวณัฐ แข็งขยัน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
33 025930811096-6 นางสาวสุภาพร ชิมจันทร์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
34 025930811097-4 นางสาวนิตยา อินเบิด ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
35 025930811098-2 นายอรรถชัย ศาลางาม ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
36 025930811099-0 นางสาวเบญญาภา เพ็งตะลุง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
37 025930811100-6 นางสาวณัชชา ชื้นโชติ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
38 025930811101-4 นางสาวณัฐณิชา พรหมโชติ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
39 025930811102-2 นางสาวอภิญญา แสวงเจริญ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
40 025930811103-0 นางสาวมยุรา กิจเจริญ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
41 025930811104-8 นางสาวนพรัตน์ ศรีมาศ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
42 025930811105-5 นางสาวเมริษา พุมเพรา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.235.220:16/9/2562 21:29:57